پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

در صورت وجود فيلترينگ در ايران و کلاً تمايل به دريافت اين نوشته ها از طريق ای ـ ميل، آدرس خود را برای ما ارسال داريد >>>>

پيوند به پويشگران

آرشيو کلي آثار   |  مقالات   |   اسلام و تشيع   |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  جمعه گردي ها  |  شعرها  |  فايل هاي تصوير و صدا   |  کتابخانهء اينترنتي

مصاحبه ها | فعاليت ها  |  شرح حال  | آلبوم هاي عکس  |  نامه هاي سرگشاده   |  صفحات در قلمرو فرهنگ دربارهء خط پرسيک  |  تماس 

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور  |  پيوند به پويشگران  |  پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي  |   پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد   |   پيوند به بخش انگليسي

کتاب تئوری شعر  کتاب صور و اسباب  |  کتاب جامعه شناسی تشيع  |  کتاب موريانه ها و چشمه  |  کتاب سه پله تا شکوه کتاب کليد آذرخش جستجو

 مصاحبه ها

سال 1343 تا 1388

سال 1389

سال 1390

سال 1391

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال1395

سال 1396

 

  در زمينهء سياست

مخملباف و مبارزه با آواز!

بار ديگر «رفراندوم» و «افعال بی فاعل»

نامه ای به يک همراه خواستار

حمايت از شاهزاده

چرا بايد از نوشته های امروز اصلاح

 طلبان نگاهداری کرد؟

خشونت پرهيزان ومردم بیدفاع ايران

خشونت پرهيزان و مردم بی دفاع ايران

بایکوت کنندگان از دکمه های ترس نمی ترسند!

پيکار عليه نظارت استصوابی!

در چند و چون مطالبات داخل کشور

تأملی در روند موضع گيری های سياسی

اپوزيسيون ما با کدام دشمن مبارزه می کند؟

سال نو، و فرصت صحبت

آنچه حکومت اسلامی را بيمه کرده است

نيروی سوم در کشاکش شرق و غرب

کشوری گرفتار شرق و غرب

رابطهء معکوس نارضايتی و مقاومت

در جستجوی همگرائی های پايدار

نقش ابتدا در شکل دادن به انتها

چو فردا شود فکر فردا کنيم!

بهاری پنهان در باغ های جنبش سبز

اعتدال يا روانپريشی گريز ناپذير؟

مالکيت، فقر و گدائی ملی

فعاليت ها چگونه سياسی می شوند؟

انحلال؛ تنها چارهء رژيم های ايدئولوژيک

معناهای دوگانهء انتخاب

سناريوهائی برای ايجاد رهبری

اپوزيسيون در اغما

ايران، خط دفاعی روسيه؟

در ميان بهائيان ايران

روزی که «کليد» شوخی دردناک قفل سازان است

در جستجوی ده درويش

چلبی سازی و رابطه با بيگانگان

تجربه ای در کثرت مداری

آلترناتيوسازی يا چلبی سازی؟ مسئله اين است!

«سرمايهء ملی» يعنی چه؟

نگاهی به مانيفست «اتحاد برای دموکراسی در ايران»

وروديه های تغيير اجتماعی

رضايت سنجی و قدرت سياسی

نتايج «ناموسی کردن» امور

نقش «افعال متعدی» در کارکرد سياسی ما!

چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

ايدئولوژی های منظم و سکولاريسم دموکراتيک

نهادهای اجتماعی و پيوندهای خانوادگی

گوناگونی های ملی در تلهء زبانی آشفته

انتخابات آزاد و مطالبه محوری

نگرانی آقای «نگهدار» از چيست؟

دوگانهء زاينده و يگانهء مسموم

جايگاه «انتخابات آزاد» از منظر سکولار دموکراسی

پيوندهای درونی اصلاح طلبی با انتخابات آزاد

معضلات و معيارهای سنجش ائتلاف

چه کسی از اين گلو سخن می گويد؟

روايت نسل نابهنگامی

سلطنت عليه پاد شاهی؟

چرا سکولار دموکراسی و نه تنها دموکراسی؟

«شورای ملی» در ترازوی سنجش

گل های اپوزيسيون انحلال طلب به دروازهء خودی!

نيروی دافعهء تبعيض

معنا شناسی سياسی ملت

مردم سالاری، بهانه ای برای تداوم حکومت اسلامی؟!

آلترناتيو و قدرت سياسی

نگاهی به ماه مرگ و بی مرگی

چشم انداز هزارتوی اپوزيسيون در خارج کشور

ایران در انتظار رهبری کاریزماتیک یا انتخابی؟

ایران در انتظار رهبری کاریزماتیک یا انتخابی؟

معنای عملی پيش شرط های انتخابات آزاد

پاسخ به نامه ای از فاطمهء حقيقت جو

مقاصد نهفته در حمله به رضا پهلوی

سلطنت نرفته و جمهوری نيامده

چرا نبايد از رضا پهلوی ترسيد؟

در چند و چون آلترناتيو

حاکميت ملت و معمای نوع حکومت

کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف

در آداب گفتگو با حريفان

ترسی بدتر از مرگ

در حاشيهء کنفرانس مهرداد مشايخی در واشنگتن

مشکل اسلامیست ها با اصطلاح اسلامیسم

جنگ نوين خدايان و نابهنگامی سیاست اوباما

آقای تقی رحمانی در آستانهء تولدی ديگر

همايشی لازم، اما بر اساس برهان خلف!

خاتمی، نماد برتر اصلاح طلبی

فهرست دم افزون اشتراکات

گمشده ای به نام شفافيت

آسيب شناسی چهارگانهء اتحاد

اوباما هنوز با آنها است

از نقد تا اتهام زنی

مدل ترکيه و آيندهء ايران

لحظهء خدمت و خيانت

اسلاميست ها در آيندهء ايران

روشنفکران ما و احتمال حمله به ايران

بررسی گزينه هائی

برای رفع استبداد مذهبی

بن بست سرپوشيدهء آقای اکبر گنجی

برخی از «اگر...» های پيش رو

بدآموزی های اهل قلم

سخنی ديگر دربارهء کنگره ملی و آلترناتيوسازی

کنگرهء ملی و آلترناتيو باسمه ای هم به بازار آمد!

جايگاه «اصلاح طلبی اسلامی» در علوم سياسی

نخبگان خارج کشور و باسمه کاری سياسی

اسب را به کدام سوی درشکه ببنديم؟

بختيار؛ شخصيت يا نماد؟

منطقهء خاکستری کوچک می شود

به نام چه کس سخن بگويند؟

کاشفان اصلاح طلب تحريم انتخابات؟

از طبرزدی تا واحدی تا بهنود

خشت اول چون نهد معمار کج...

چشم انداز دگرگون شوندهء اصلاح طلبی

روياروئی با «فرع» در جدال با «اصل»

پايان سنگلاخ خرداد ماه؟

سرگذشت تلخ آفرينندگان هيولا

جامعهء بی تبعيض چيست؟

سفارش های بی راهکرد

«ما» را چگونه تعريف کنيم؟

جهانی شدن، مخلوق اجتناب ناپذير نوآوری

رابطهء خارج کشور با جنبش سبز

روند تشکيل يک «تيم ملی»

آلترناتيوسازی وظيفهء هر تشکل سياسی است

چه کسی از وزن کشی سياسی می ترسد؟

ما و دعوای ميراث خوران ِ پدرخوانده

کنگره ای که جانشين مجلس مؤسسان نمی شود

خارج کشور، پايگاه اصلی سکولارها است

انتخابات آزاد، در خارج کشور!

عيب و هنر شورش پنجاه و هفت

از «مطلقيت» تا «مشروطيت»

تشابهات فراموش شده و اختلافات هميشه در صحنه

آلترناتيو و نبرد نظريه ها

در محکمهء  اسلاميست های سبز

خاتمی و انحلال «ناخواسته» ی اصلاح طلبی!

تفاوت اصلاح طلبی با رفورميسم

جستجوی واقع بينانهء «حداقل»

تفاوت آلترناتيو سازان با آلترناتيو

پرسش هائی دردسر آفرين

تصميم های بلاتکليف

تفاوت بين مبارزهء رايج سياسی و روند آلترناتيوسازی

از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی

چرا آلترناتيو حکومت استبدادی

هميشه در «خارج» ساخته می شود؟

آلترناتيوسازان و اصلاح طلبان

اپوزيسيون در نيويورک

دربارهء کميتهء تدارکاتی کنگرهء ملی ايرانيان

ملاحظاتی در باب روند آلترناتيوسازی

راهی برای خروج از بن بست «آلترناتیو»

لنگ کردن از خارج گود؟

اپوزيسيون زير يک سقف؟

ترازنامهء سکولار

نيروی جانشين کجاست؟

چرا نبايد جنبش سبز را واگذار کرد؟

پای سخن حجة الاسلام کديور

هنوز هم در ستايش بايکوت؟

از خردادهای بی «بروتوس»

در زمينهء اهانت و بی خبری

ميرحسين موسوی:

محیل و قدرت پرست، يا ساده و گيج؟

ارزيابی «انتخابات آزاد» همچون يک گفتمان

تفکر دلبخواهی و مشکل تاکتيک ها

تفکر دلبخواهی و مشکل تاکتيک ها

اتحاد بد، اتحاد خوب

آيا قطار به انتهای تونل نزديک می شود؟

منطق ماقبل تاريخ در اصلاح طلبی مذهبی

سقف خواست های اصلاح طلبان مذهبی کجاست؟

مهر حلال و جان نا آزاد

جنبش اجتماعی مدرن

نمی تواند شکست بخورد

شطرج باز مستأصل

ترس، زادهء تنهائی ست

زردها بی خود قرمز نشدند...

چرا جامعهء ما «مدنی» نشده؟

آقای کديور هم بهتر است

در حد گليم خود بماند

جنبش خودجوش سبز و حاکميت ايرانی

جنبش سبز و حکومت نظاميان اسلامی

استقلال ايران يا بيمهء اتمی ولايت فقيه

حکومت کمی مذهبی، کمی سکولار؟!

نسبت ميانه روی با قاطعيت

از سکولاريسم صد درصدی تا سهراب و ندا

سرگردان بين تاکتيک سبز

و استراتژی خاکستری

چرا موج سبز آقای موسوی کور رنگ است؟

آيندهء اصلاح طلبان و نقش مهندس موسوی

بـرچـيـدن ديـوار بـيـداد

اردوگاه اپوزيسيون آلترناتيو ساز کجاست؟

آيا هفتهء آينده حساب نسل کنونی

با نسل 57 صاف می شود؟

دولت سايه و آغاز دوران انحلال طلبی

بايکوت نمايش اقتدار ملت است

مصلحت نظام

و بوسهء مرگ رهبر بر پيشانی کانديداها

تشخيص آتش و پنبه

جايگاه گزينهء «بايکوت» در انتخابات پيش رو

مستضعفان! دوباره با شما کار دارند

رفتارشناسی اشغالگران

«جامعهء مدنی» يا «جامعهء سکولار»

ساکن خانه ی شيشه ای

خروج بی هزينه از بن بست؟

پرزيدنت اوباما و سياست مشت های باز

برنامه ريزی و ذهنيت ما

مبانی ضد سکولاريستی اصلاح طلبی

معمای رضا پهلوی

مشروطيت، تحزب و گريز از ايدئولوژی

قتل فروهرها و

نکته ای دربارۀ قتل های زنجيره ای

يقين آگاهانه به آزادی، عين آزادی است!

اصلاحات، مصلحت، ضرورت

مانيفست درماندگی؟

گمانه زنی دربارهء شکل رژيم آينده

جنبش عدم تعهد،

فکر شريف و ميهمانی اشباح

جامعه شناسی  ِ «نارضايتی» (بخش اول)

لزوم رمزگشائی از «پايگاه مردمی»

خدمت ناخواستهء ولايت فقيه به سکولاريسم!

استقلال، ديروز يا فردا؟

گره کور احزاب مذهبی

دو دريچه، گشوده بر باغ سوختهء جبههء ملی

تأملی بر مقولهء «آلترناتيوسازی»

نيروی سياسی: آسايشگاه يا زايشگاه؟

کدام طيف، کدام نيرو، کدام همبستگي؟

قداست و عقب ماندگی

فقدان «منافع مشترک» در خارج از کشور

به آقای سيد علی خامنه ای

نجات هويت از چنگ ايدئولوژی

«ولايت فقيه» و مشکل «حکومت ملی»

نژاد، جنسيت، مذهب؛

يا برنامهء عمل برای فردای آمريکا؟

تاريخ ترس محتسب خورده

آيا حکومت اسلامی ايران ارتجاعی نيست؟

«منطقهء خاکستری» در جغرافيای اپوزيسيون

گزينه های انحلال حکومت اسلامی

نسبت ما با احمدی نژاد چيست؟

قانون ظروف مرتبطه و اسلام زدگی ما

 چرا همه به 28 مرداد محتاجند؟

دگرديسی حکومت در جوامع مسلمان

جنگ هفتاد و دو ملت

هنگام درو (انرژی هسته ای)

صدام به اين آسانی ها نمی ميرد

حساب جمهوری اسلامی و حساب ملت ايران

هزارتوی اصلاحات و معنای انقلاب

اکبر گنجی آمده چه بگويد؟

بی تقوائی هسته ای، در سه برداشت

آقای نراقی! همين که خودتان

«خودی» شده ايد بس نيست؟

در سر دولتمردان اسلامی چه می گذرد؟

کدام سفارتخانه از شما حمايت خواهد کرد؟

شکست در محراب امامت

شعار ايران چيست؟

معنای شعار «خامنه ای بايد برود» چيست؟

 تصوير اصلاح ‌طلبی در آينه سخن حجاريان

به کجا چنين شتابان؟

اکبرگنجی، گلی که سنگ را ترکانده ‌ست...

بزرگداشت مصدق چه فايده‌ای دارد؟

مقاله ای از 32 سال پيش: انقلاب مشروعه!

اسلام واقعی که بت می شکند،

نه آنکه بت می آفريند!

 

 در زمينهء دموکراسی

چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد

جای خالی احزاب غير ايدئولوژيک

انتخاباتی آزاد از چه چيز؟

از «انتخابات آزاد» تا «ديکتاتوری اکثريت»

دموکراسی و نقش نخبگان (پالتاک)

دموکراسی، انتخابات و نقش نخبگان

ديکتاتوری عوامانه و نتايجش

دموکراسی های يک بار مصرف

در ستايش بايکوت

ممکنات و اثرات اتحاد برای دموکراسی

بحث پالتاکی: 1   2

ممکنات و اثرات اتحاد برای دموکراسی

«فرهيختگان» ما، بازيگران دور دوم انتخابات

نقش «عقلانيت» در تصميم گيری دکتر معين

 

 

 

 

 

 

 در زمينهء آلترناتيوسازی

در چند و چون عوامل پيدايش آلترناتيو

پرسش هائی از آقای دکتر عليرضا نوری زاده!

دعوتی به بی اعتباری؟

از «سلطنت همه کاره» تا «پادشاهی هيچ کاره»

جمهوريت يا جمهوری؟

آلترناتيو عام، آلترناتيو خاص

پيامبران سيارهء جديد ميمون ها

چند و چون استراتژی ِ انحلال

حزبی اينجائی برای روزگار فردائی؟

آلترناتيوسازی يعنی آماده شدن برای فردا

در جستجوی هم پيمان

در جستجوی ده درويش

چند ملاحظه دربارهء حواشی يک کنگره

شرط فراموش شدهء اتحاد

مقولهء موازی سازی

چند و چون ِ چهار سال ِ به هدر رفته

چلبی سازی و رابطه با بيگانگان

آلترناتيوسازی يا چلبی سازی؟ مسئله اين است!

«سرمايهء ملی» يعنی چه؟

شروط و موانع آلترناتيوسازی

آلترناتيوهای ديروز و امروز و فردا

انقلاب و آلترناتيو

استراتژی آلترناتيو سازی و دشمنان اش

 

 در زمينهء سکولار دموکراسی

ده سال جمعه گردی، از سکولاريسم نو تا سکولار دموکراسی

تجسم اصلاح طلبانهء يک ايرانِ سکولار!

از کثرت مداری تا سکولار دموکراسی

از کثرت مداری تا سکولار دموکراسی

دست آوردهای يک کنار هم نشستن

جنبش سياسی و برنامه های اجرائی

ربط غيرمستقيم «مديريت نامتمرکز» با «حل مسائل اقوام»

اپوزيسيون و سياست کشورهای غربی

کنگرهء سکولار دموکرات ها و غياب نوانديشان مذهبی

وعده گاهی برای انديشيدن به ايران آزاد و آباد

حکومت اسلامی و جنازهء نويسندگان سکولار

تفاوت های اسلاميسم در ترکيه و ايران

دعوای اصلی بر سر چيست؟

ما و نهادهای مدنی خارج کشور

تفاهمی در غياب نمايندگان واقعی ملت ايران!

گزارشی نوروزی به سکولار دموکرات های ايران

نظريه های فقهی در خدمت منافع متغير دينکاران (4)

سکولاريسم و اژدهای هفت سر دينکاران (3)

سکولاريسم و سنجهء شکل گرفتگی نهاد مذهب (2)

شرايط موافق و ناموافق برای استقرار سکولاريسم در ايران (1)

منافع ملی؛ ابهامات و خطرات

معناهای کاربردی واژهء «سکولار»

«شارلی ابدو» و همپوشانی آزادی و اختيار

نشانی های آينده ای آرزوئی

در چند و چون سکولار نبودن امام حسين!

يک انتخاب ساده اما مهم

مجاهدين، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم!

حکمت جداسازی «سيمين» از «شاملو»

حاشيه های دلشکن يک کنگره

آنچه در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران گذشت

در آزمون تيمور لنگ

از فرهنگ انتقاد تا فرهنگ بوکو حراميان

نامه ای برای دو عليرضا!

حاکميت ملت، معنای دقيق مشروطيت

دموکراسی؛ واژه ای با چند معنا

در خوب و بد راديکاليسم

کيسه بوکسی برای نوآمدگان

منافع ملی، در سالگرد انقلاب اسلامی

ويروس های دست ساخت رژيم

محاصرهء خارج از داخل؟

گفتن به وقت خاموشی؟

رابطهء سکولار دموکرات های داخل و خارج

وقتی شيمی درمانی متوقف شود

در چند و چون موضع گيری های سکولار دموکرات ها

«طلب» هرگز «تقاضا» و «تمنا» نيست!

مطالبه محوری: هم اکنون اما فقط در ايران

سکوت شان سرشار از چيست؟

فصل زودگذر مطالبات

در چند و چون ارزيابی «فرصت» ها

سه يادداشت در تولد، نوزائی و ماندگاری

چند ملاحظه دربارهء حواشی يک کنگره

شرط فراموش شدهء اتحاد

چراغی که در گذشته مانده است

هدیهء تلخ و شيرين ما به مردم خاورمیانه

مقولهء موازی سازی

تحقق دموکراسی دينی، و دفع شر اصلاح طلبان

دو قرن آرزو

انتخابات سلاطين

سکولار دموکرات ها و انتخابات پيش رو

پيرامون تحريم فعال و جوانگرائی

سکولار دموکراسی؛ مأموريتی زمانمند

در شناخت دو گونه اصلاح طلبی

چند و چون ِ چهار سال ِ به هدر رفته

گذار شش سالهء مشايخی از توفان

اقليت های دينی و سکولاريسم

سکولاريسم عليه سکولاريسم

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش دوم

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش اول

ديدگاه سياسی فقاهت شيعهء امامی

و چالش سکولاريسم

چهار شب سکولار در شمال کاليفرنيا

فهرستی از اعتقادات سکولارهای سبز

مشکل سکولار شدگی اصلاح طلبان مذهبی

سکولاريسم در روياروئی با حکومت و حاکم

راهبندان سياسی برای نوانديشان مذهبی

پرهيز از انحلال طلبی، چرا؟

راه حلی به نام سکولاريسم سياسی؟

اختراع همزيستی

سال پسا اسلاميزم؟

پل مفقودی بين خواست ها و شعارها

جمهوری اسلامی سکولار را «خدا هم نافريد!»

جهانگردی در يک شهر

جوانهء سبز سکولاريسم

در سرمای سپيد تورنتو

گذشته ای که در حال گم شدن است

اخيراً می گويند حکومت اسلامی

هم سکولار است!

سکولار بودن، همچون پيش شرط مدرن بودن

چقدر از الله باقی مانده است؟

رابطهء سکولارها با مراجع تقليد

هزينهء تغيير، اما کدام تغيير؟

حکومت کمی مذهبی، کمی سکولار؟!

آيا محاکمهء سکولاريسم در راه است؟

آيا سکولاريسم بمعنای

جدائی دين از دولت است؟

نگذاريم اسلاميست ها رنگمان کنند

ايران برای همهء ايرانيان؟

مبانی ضد سکولاريستی اصلاح طلبی

سکولاريسم و اخلاق

چرا نوانديشان مذهبی

از سکولاريسم می گريزند؟

سکولاريسم: ضرورت يا پيروی از مد؟

ريشهء برخی سوء تعبيرها

دربارهء سکولاريسم

انديشيدن، بيرون از جعبه!

چگونگی «مدرن شدن» بدون «سکولار بودن»

تحول دو مرحله ای ايدئولوژی ها

انتخابات آمريکا و انتخاب های ما

کارکردهای شگفت «ناکجا آباد»

گوهر سکولاريسم تقابل با تبعيض است

چرا دانشگاه يک نهاد سکولار است؟

حکايت مسافری که اتوبوس را مقصد بپندارد!

رابطهء ايده و ايدئولوژی،

رابطهء «گرد» و «گردو» ست!

چرا سکولاريسم بايد نو شود؟

سکولاريسم و تجربهء ترکيه

 

  برخی خاطرات شخصی 

در اين سالگرد نقره ای

نوروز عيوضی

چهره خانه

نگاهی به چند تجربهء سياسی

مجموعهء تلويزيونی چهره خانه

 

 در مورد چهره های فرهنگی 

دربارهء موج نو و شعر احمدرضا احمدی (گفتگو با محمد تنگستانی)

در مورد کارگاه شعر

به پای هم پير می شويم! (تقی مختار)

سفرنامهء نيويورک (سيمين بهبهانی)

از قله ای که سيمين (بهبهانی) بر آن ايستاده است

يادی از اميرهوشنگ کشاورز صدر

ده سال با سيمين دانشور

يک سال با بيژن اللهی و جزوهء شعر

مردی با کمان و مرز موسيقی

دربارهء اسفنديار منفردزاده

به ياد چشم تيزبين سينمای ما، باربد طاهری

در حواشی روزگار يک شاعر جن زده

(هوتن نجات)

يادداشت کوتاه دربارهء نادر ابراهيمی

به ياد لبخندِ براستی با شکوهِ اکبر رادی

پيام به مجلس يادبود تيرداد نصری

دربارهء مرگ تيراد نصری  1 و 2

پروژهء دن کيشوت سازی از کامران شيردل

ورجاوند براستی ورجاوند شد

دربارهء زندگی و کار فروغ فرخزاد (ويدئو)

بازگوئی تدفين يک شاعر

(فروغ فرخزاد) در 41 سال پيش

به ياد نادر نادرپور

نادرپور، در چند عکس ـ نوشته

خاموشی حسن شهباز

سمبوليزم تدفين شاعر در امامزاده طاهر

م. آزاد، « پرنده سرخی در کويرهای صدا...»

در سوگ منوچهر آتشی

نيزه ای زير گلوی م.به آذين

هزينه بالای آدم سازی: سيد محمد بهشتی

درباره يک سايه نشين: يادی از سيروس طاهباز

سالگرد تولد يک «شيرآهنکوه» ديگر: بهرام بيضائی

مرتضی مميز و آفرينش تخصص

با داوود رمزی، از جوانی تا همين حوالی

شاعر در خواب

مسکوب، آبروی غربت ما بود...

نوشتن در بامشاد اسماعيل پور والی

«اميرو» در ايران مانده است ( امير نادری)

از سینما تا فرزانه (تأییدی)

مرگ يک روستائی فرنگی مآب ( غفار حسينی)

پيرامون مقاله ای درباره ی غفار حسينی

نيمايوشيج، ماندگارترين فرزند انقلاب مشروطه (ويدئو ـ 1372)

بزرگداشت آقا بزرگ علوی

اين خانوادهء بزرگ (سفرنامه آمريکا)

شواليه های ميزگرد کاخ جوانان (1346)

سيری در سه منزل تا مرگ

(در نخستين سالگرد مرگ فروغ فرخزاد)

در مرگ فروغ فرخزاد (اسفند 1345)

 

 کتاب ها

 

{سکولاريسم}

مبانی سکولاريسم نو (خرداد 1389)

سکولاريسم نو برای ايران (خرداد 1389)

 

{ جامعه شناسی }

پيدايش و نقش دينکاران امامی در ايران 1385

جامعه شناسی سياسی تشيع اثنی عشری - 1357

تاريخ اجتماعی تشيع در ايران 1357 (توقيف و خمير شد)

جامعه شناسی افکار عمومی 1353

 

{ ترجمه }

زندگی کمال آتاتورک 1387-8

بيگانه ای در من از شکوه ميرزادگی

(ترجمه به زبان انگليسی) ـ 1375

گمشده (رمان) 1364

هنر فيلم 1347

تاريخ هنر ايران 1346

سزان، وان گوگ، گوگن، لوترک 1345

امپرسيونيسم 1344

بسوی يک معماری ارگانيک 1343

ديد نو و کارنامه ی يک هنرمند 1342

 

{ نقد تاريخی شعر امروز ايران}

صور و اسباب در شعر امروز ايران  (شامل 55 فصل)

تئوری شعر، از موج نو تا شعر عشق (شامل 44 فصل)

 

{ شعر }

قصه ها... 1342

اطاق های در بسته 1345

با مردم شب 1348

سرزمين ممنوع 1357

از اين سوی ديوار 1357

هنوز، دماوند 1369

سه پله تا شکوه 1370

موريانه ها و چشمه 1374

کليد آذرخش 1376

غروب در آتش  (آماده برای چاپ)

 در زمينهء شعر

تئوری ِ «جوهر و عرض» در شناخت شعر

قسمت اول    قسمت دوم

هادی خرسندی و غافلگيری هايش

ريشه های باستانی شعر نو

نگاهی به کتاب «شعر متعهد ايران»

نامه ای به پرويز شاپور جوان (نگاهی به نامه فروغ فرخزاد)

شاملو و آينده ی شعر فارسی

قرآن در شعر شاملو؟

بزرگداشت اسلامی حافظ!

دربارهء ژاله اصفهانی

شعر مهاجر فارسی، حال و آينده‌ی آن

(پاسخ به پرسش های پيمان وهاب زاده)

موقعيت شعر معاصر فارسی در غربت

(پاسخ به پرسش های مهدی فلاحتی)

 شاملو، شاعری که رفتنی نيست

شاملو و هويت جديد ما

نقش احمد شاملو در تحول شناخت ما از شعر

صدف خالی يک تنهائی (دربارهء شعر هوشنگ ابتهاج)

فروغ، آخرين شعلهء بلند شعر نيمائی

يادداشتی درباره شعر منوچهر يکتائی

گفتگو با نادر نادر پور

نيما در قطار بازگشت؟

پیشگفتاری بر دفتر «سالنامه ی بیست و یک»

مجموعهء شعرهای فاروق اميری

جمال واژه ای که ابدی نمی شود (درباره لبريخته ها)

گفتگو با يدالله رويائی (1374)

  گفتگو با يدالله رويائی (1345)

بحران در شناخت شعر

درباره شعر سياسی و سعيد سلطانپور

آخرين کتاب اخوان ثالث و مسئله «بازگشت ادبی»

گفتگو با محمد علی سپانلو (1343)

 

 در زمينهء نقد ادبی

نامه ای درباره ی «رستم و سهراب» ـ (پيوند به پاسخ)

اثر یا هنرمند، آيا مسئله این است؟ (اردیبهشت 1372)

نقش آزادی در آفرینش های شعری (خرداد 1371)

سه نگاه به مسئله ی ارزشیابی های هنری (تیر 1369)

 

 در مورد فعاليت های فرهنگی

از زمانه ای که جوان بود...

(داستان برپا کردن سازمان انتشارت «طرفه» در سال 1343)

استفاده سیاسی از دانشنامهء ایرانیکا؟

نيزه ای، زير گلوی «م. به آذين»

گاهشمار ادبی / فرهنگی ِ دههء چهل

نقش آقای دکتر يدالله رويائی در کانون نويسندگان ايران

کانون نويسندگان و روياروئی با دولت ها

بازی بين دو بهار (نوشتن در بامشاد اسماعيل پور والی)

بيانيهء پويشگری (با شکوه ميرزادگی)

اين خانوادهء بزرگ (سفرنامهء آمريکا)

مجموعهء «در قلمروی فرهنگ»

مجموعهء «جزوهء شعر» 1345

 

 کارهای سينمائی

«مرغ سحر» ـ سناریو 1347

«مردان سحر» ـ فیلم بلند 1349

(آلبوم عکس)  (مشخصات)  (پيش پرده)

(مطلب در تاريخ سينمای ايران - جمال اميد)

«ایوب» ـ سناریو 1349

«مطرب» ـ فیلم سینمائی 1350

(آلبوم عکس) (پوستر)

بازی در فيلم «صبح روز چهارم» به کارگردانی کامران شيردل ـ 1350

تهيه متن فيلم «اون شب که بارون اومد»

به کارگردانی کامران شيردل ـ 1351

سناريوی فيلم «دوربين» به کارگردانی محمد رضا اصلانی ـ 1351

هفت فیلم مستند درباره هنر و فرهنگ ایران به زبان انگلیسی

برای قسمت مبادلات برنامه ای تلویزیون ایران و بی.بی.سی 1356

کارگردانی و تدوين مشترک با عباس کيارستمی در

فيلم توقيف شدهء «معلم» ـ 1356

و فيلم توقيف شدهء «عمارت نو» ـ 1357

نوشتن متن و تدوين فيلم «انقلاب» برای علی عباسی ـ 1358

مشاور تدوين در فيلم «قلعه» بکارگردانی کامران شيردل ـ 1359

مشاور کارگردان در فيلم ناتمام «تهران پايتخت ايران است»

به کارگردانی کامران شيردل ـ 1359

 

 مقالات به انگليسی

 

Silk Road block and emergence of Islam
.........................

Is the "Clash of Civilizations"

 inevitable?

 .........................

  Some observations on the necessity

  of a non-essentialist analysis of

  religious developments in Iran

  .........................

  Ferdowsi Mag

  (Article in Encyclopedia Iranica)

  .........................

  Merry Yalda, The Iranian Christmas

  .........................

  Mithra,, Mehr, Mehregan and Yalda

  .........................

  Full of  hope

  A poet who does not go away

  .........................

  Two Years After Shamlou

  .........................

  Prophet of light:

  Remembering Ahmad Shamlou

  .........................

  A glance at the life of Ghaffar Hosseini

  .........................

  Footprints:

  A picture from the days of New Wave Poetry

  .........................

  Frozen in time: A 30-year-old ad

  .........................

  Traveler of tomorrow

 

 

 در مورد اسلام و تشيع

قرائت های سياسی و غيرسياسی از اسلام

تغيير قبله، آميزه ای از دين و سياست!

واژه ای که از آن خون می چکد!

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش دوم

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش اول

خليفه و سلطان!

بدعت در روايات استوره ای از واقعيت

اسلام: منشاء اصلی تفرقه در خاورميانه

بازگشت خونين به اجتهاد

کدام اسلام، کدام ايران، کدام دشمنی؟

ريشه های دشمنی اسلام با ايران

خدمات اسلام به ايران؟

چرا سخنان خامنه ای در عید غدیر

تفرقه انگیز است؟

جوراسيک پارک خاورميانه

آخوند، سنجهء رشد فرهنگی جامعه

سرزمين هزار خرافه و يک خرد

حقانيت، مشروعيت، قانونيت در اسلام:

1   2  3

ارتباط تاريخی ايران با جنوب لبنان:

1   2   3   4  5  6

خطر تماس با امام زمان

تزريق ابهام در رگ وحی ...

آيا حافظ تعزير را به تکفير ترجيح می داد؟

تشيع امامی: ظاهری جنگنده و

باطنی فرصت طلب

امام زمان در سازمان ملل

مکتب انتظار

 در مورد جامعه شناسی دين

چرا مذهب همان ايدئولوژی است؟

دانش تجربی چگونه آسمانی شد؟

کلاف سردر گم اخلاق

پيوند مهلک فقه و فسا د

در ستايش بتکده ها!

امام مرده سخن می گويد!

مذهب عليه دين

ممنوعيت انديشيدن به اصول

جهانی سازی و اسلام

چرا خدا را نيايش می کنيم

خدای ربوده شده

 

 در مورد نوآوری دينی

نسبت نوانديشی با اصلاحات

پروژهء بازسازی روحانيت؟

مسلمان يا اسلاميست؟

از صراط مستقيم تا نوانديشی مذهبی

حکومت اسلامی و بند ناف نوانديشی امامی

وسوسهء غرب و نوانديشان دينی

جامعه شناسی نوانديشی الگودار

چرا نوانديشان مذهبی

از سکولاريسم می گريزند؟

يک مرتد و هزار مفتی

بن بست نوانديشی مذهبی

در حکومت اسلامی

روياروئی با صلابت کلام قدسی

ديداری رؤيائی در مشهد

نظريه پردازی های ما و مشکل آقای گنجی

جايگاه «خرد» در نو انديشی دينی

سياست زدگی در نوانديشی دينی

بازی کوسه و ريش ِ پهن آقای حجاريان

گاندی يا اسامه؟

موانع ساختاری نوانديشی دينی

نسبت نوانديشی دينی با سکولاريسم

چرا عبارت «روشنفکر دينی» جمع اضداد

و امر محال است؟

مقاله ای از 32 سال پيش: انقلاب مشروعه!

اسلام واقعی که بت می شکند،

نه آنکه بت می آفريند!

 

  دربارهء هويت تاريخی و اکنونی ما  

عمامه مداران پارسی می شوند!

نوروز: مژدهء پيروزی های ترديد ناپذير

پيام نوروزی سال 1393

نوروز: مژدهء پيروزی های ترديد ناپذير

در ميان بهائيان ايران

درسی از نوروز

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

اين سوی پرچين عيد می شود

«ايران يکپارچه» يعنی چه؟

کورش، پلی بين ديروز و امروز

خانم،  آقا، به من بگوئيد کيستم!

سعدی، ميان احمدی نژاد و اوباما؟

کدام زرتشت؛ انديشه ورز يا پيام آور؟

نوروز، با اوين...

روزگار آلترناتيو

کورش و عصبانيت  کمونيستی!

«ملت مسلمان ايران» وجود خارجی ندارد!

غرور ملی، المپيک پکن

و کميتهء نجات پاسارگاد

در جستجوی غرب زدگان

پرسپوليس،

نامی که آخوندها از آن می ترسند!

نوروز شادی های بی آداب و ترتيب

تاريخ ما و سکولاريسم

مشکل اصلی ايرانيان با اسلام

هزارتوی بازشناسی خويش

 جوانان معصوم و فريب 29 اکتبر!

اذان بی وقت در ماه بزرگداشت کورش بزرگ

در جستجوی آئينهء مهرآئين

حافظ و حکومت ملايان (ويدئو ـ 2006)

روزی که ديگر ايرانی نباشيم

(در سالگرد تأسيس کميته نجات پاسارگاد)

نوروز و گرفتاری ما با سنت

داستان سد سيوند (گفتار پالتاکی)

درباره پاسارگاد

گفتار و بحث پالتاکی 1   2

تاريخچه آرامگاه فردوسی

آيا به اين ها می شود «بچه ايران» گفت؟

بلبشوی فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد

پاسارگاد، شهری در دل خاک

مليت ما و پاسارگاد

هويت ما و پاسارگاد

ديوار سیوند و جام جهان نما

جور ديگر باید ديد ـ درباره پاسارگاد

    دیوانه و سنگ و چاه ـ در ماجرای پاسارگاد

خيزيد و خز آريد....

    چگونه میراث فرهنگی خود را حفظ کنیم؟

آن لحظه ی شیرین بیداری

ققنوس، از استوره تا واقعيت

معنا و ضرورت تهاجم فرهنگی

گفتار و بحث پالتاکی: 1   2

در حاشيه کنفرانس «سيرا» (2005)

تهاجم فرهنگی: واقعيت يا ضرورت؟

جغرافيای نوروز

کشور خارج از کشور

 

 در مورد زبان  و خط  و تاريخ

حقوق بشر؛ امری جهانی يا فراگير؟

نتايج «ناموسی کردن» امو

نقش «افعال متعدی» در کارکرد سياسی ما!

قفل شدگی در گذشته

چهار سوار خاطره

نوشتن، بدون زيرنويس

ضرورت مذهب زدائی از مفهوم بنيادين حکومت

    نردبام آسمان است این زبان

هم تجزيه ناممکن و هم ترکيب، ممنوع!

    ريشه يابی واژه ها و هويت فرهنگی

اين قند پارسی

 دربارهء واژه های «پيوند» و «بيگانگی»

چرائی و چگونگی نوشتن زبان فارسی به خط «پرسيک»

گفتگو دربارهء نوشتن فارسی به خط «پرسيک»

 

 در مورد  آزادی بيان و حقوق بشر

احترام دموکراتيک به باور مردم

به آذين و کانون نويسندگان ايران

آيا خدا هم از آزادی بيان می ترسد؟

زنان ايران، چهره به چهره ی هيولا

آزادی بيان با هيچ چيز مرز ندارد،

حتی با اهانت به مقدسات

آقای دولت آبادی، شما عضو کانون نويسندگانيد

يا شورای تشخيص مصلحت؟

    سانسور، نشانه ضعف يا نماد قدرت؟

کار يک دستگاه ارشاد فرهنگی چيست؟

 

 در زمينه جامعه شناسی

مدرنيته، سنت و مذهب؟

چشم اندازهای جهانی شد

رمزگشائی از مفهوم «رژيم»

مدرنيسم و اصل تفکيک

جامعه شناسی  ِ «نارضايتی» (بخش اول)

ايدئولوژی و مشکل «جان شريف آدميت»

وقتی که «غير» به جای «من» می نشيند

برتری های فرهنگی، خيال يا واقعيت؟

بيابانگردان چگونه پيروز می شوند؟

«وضع موجود» و پاسداران آن

انتظار بيهوده از تاريخ؟

چرا خدا را نيايش می کنيم؟

خدای دزديده شده

ايدئولوژی و برخورد با واقعيت

ترس از دموکراسی

موانع پيدايش جامعه مدنی در ايران

زن، يک گره ايدئولوژيک

 

در زمينهء ناسيوناليسم

ناسيوناليسم واقعی فقط سکولار است

سنگ بنای همهء مفاهيم سياسی مدرن، «مليت» است

سند مالکيت خليج فارس

در آذربايجان امضا شد

آيا بابک خرمدين مال من هم هست؟

ملی گرائی افراطی چه صيغه ای ست؟

ملی گرايي، بی کورش؟

کدام مخاطب، در جبههء ملی؟

پيامی به مردگان سياسی

جدال بر سر مالکيت جبههء ملی؟

زشت و زيبای ملی گرائی

 

 در زمينهء عدم تمرکز

چشم انداز مسئلهء اقوام در يک حکومت سکولار دموکرات

مدلی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

دادخواهی يا گردنکشی؟

مجاهدين، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم!

تجزيه آفريننان خطرناک ترند!

تجزيه آفرينان و آيندهء ايران

کشور نوين کردستان و زبان کهنهء سياسی ما

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

گوناگونی های ملی در تلهء زبانی آشفته

رابطهء گمشدهء عدم تمرکز با فدراليسم

مفهومی جعلی به نام فدراليسم زبانی

سيستم ها؛ زادگاه رضايت و استبداد

وظيفهء تاريخی احزاب منطقه ای

فدراليسم و حاکميت مشترک ايرانيان

چرا از فدراليسم می ترسند؟ (ويدئو)

گفتگوی مشوش در کشوری چند مليتی

منطق درهمريختهء جدائی طلبی

«همبستگی» با «تجزيه» طلبان؟

فدراليسم مدرن، سيستمی ضد قومگرائی

ايالات متحده ايران، پاد زهر تجزيه و استبداد

 

 در زمينه رسانه ها

تکنولوژی بازجستن روزگار وصل

مأموريت ناممکن در واشنگتن!

پل هائی که ديگر ويران نمی شوند

 

در زمينه سينما

تفکراتی در مورد سينما

گفتگو با جمشيد اکرمی

 

 ترجمه مقالات از انگليسی

مفهوم «گروه گزيده» ـ از تی.بی. باتامور ـ 1347

ساويتری از مهابهاراتا ـ 1344

 

 در زمينه مسائل دانشجوئی

18 تير 1378،آغازگاه جنبش سکولار ايران

جنبش دانشجوئی در مسير خروج از تاريکی

چهل سال زندگی در ماه مه...

 

 

 سخنرانی ها و برنامه های راديو ـ تلويزيونی

فهرست مجموعهء «در پيشگاه فرهنگ» (ويدئو)

سکولاريسم و مشکل روحانيت در ايران(ويدئو)

جستاری در فرهنگ شناسی (راديو ـ تلويزيونی)

سکولاريسم و مشکل روحانيت در ايران (ويدئو)

آيا آمريکا به ايران حمله می کند؟ (ويدئو)

اين دنيا و آن دنيا، در مقابل هم (ويدئو)

ايمان، دين، و مذهب

(ويدئو در 9 قسمت)

معنای فرهنگ در انديشهء ايرانی (ويدئو)

استوره ها و واقعيت ها در صدر اسلام (ويدئو)

يلدا، کريسمس ايرانی (ويدئو به انگليسی)

تنوع فرهنگی در خاور ميانه (صدا ـ انگليسی)

هويت ما و پاسارگاد (ويدئو)

دربارهء سد سيوند (فايل ويدئوئی)

1   2    3   4

شهرهای خفته در زير خاک (ويدئو)

دربارهء آرامگاه فردوسی (ويدئو)

نگاهی جامعه شناختی به مقولات

ايمان، دين، و مذهب (ويدئو)

قسمت اول  قسمت دوم

قسمت سوم

حافظ و حکومت ملايان (ويدئو)

نيما، فرزند انقلاب مشروطه (ويدئو)

بزرگداشت آقا بزرگ علوی (ويدئو)

 

web analytics