گفتگوهای تلويزيونی اسماعيل نوری علا  در برنامهء «نگاه» به مديريت عليرضا ميبدی از تلويزيون ايران فردا

بخش اول: پيوند به مجموعهء  خاطرات ادبی و سياسی

بخش سوم: پيوند به مجموعهء «در زمانهء تغيير»

جستجو

بخش دوم: برنامهء تلويزيونی «چهره خانه»

بازگشت به خانهء نوری علا

 

فصل اول: محمود اعتماد زاده

بخش اول

8 بهمن 1393 يوتيوب دانلود فايل صوتی

بخش دوم

13 بهمن 1393 يوتيوب دانلود  فايل صوتی

بخش سوم

15 بهمن 1393 يوتيوب  دانلود  فايل صوتی

بخش چهارم

 22 بهمن 1393 يوتيوب  دانلود فايل صوتی

بخش پنجم

27 بهمن 1393 يوتيوب  دانلود فايل صوتی

بخش ششم

11 اسفند 1393 يوتيوب   دانلود فايل صوتی

بخش هفتم

18 اسفند 1393 يوتيوب دانلود فايل صوتی

فصل دوم ـ زندگی در جواديه

بخش اول: آقای ميرزاده و مدرسهء پرورش

27 اسفند 1393 يوتيوب دانلود فايل صوتی

بخش دوم ـ مش سلطانعلی و کودتای 28 مرداد

5 فروردين 1394 يوتيوب  دانلود فايل صوتی

فصل سوم ـ حزب توده

بخش اول - احسان طبری

12 فروردين 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش دوم - دکتر غفار حسينی

17 فروردين 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش سوم ـ نگاهی به اعتراضات 24 فروردين 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش چهارم ـ ياد دوباره ای از طبری

9 ارديبهشت 1394 يوتيوب دانلود فايل صوتی

فصل چهارم ـ از اميريه تا مهرآباد

بخش اول ـ غلامحسين ذاکری و کنکور

16 ارديبهشت 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش دوم ـ استخدام در مهر آباد

25 ارديبهشت 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش سوم ـ تجربه های مهرآباد

8 خرداد 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

فصل پنجم ـ عباس پهلوان و مجلهء فردوسی

بخش اول - آشنائی با عباس پهلوان

16 امرداد 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش دوم ـ دوران کانون نويسندگان

28 مرداد 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش سوم ـ کانون و دوران کارگاه شعر

4 شهريور 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش چهارم ـ دوران خارج کشور

13 شهريور 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

فصل ششم ـ شاهرخ مسکوب و سازمان برنامه

بخش اول ـ فضای سازمان برنامه

16 شهريور 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش دوم ـ آشنائی با مسکوب

23 شهريور 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش سوم ـ از حزب توده تا استوره های ايرانی

3 مهر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش چهارم - مشورت دربارهء يک فيلم

13 مهر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بخش پنجم - از زندان تا پايان

17 مهر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

فصل هفتم: احمد اشرف

حکايت دو برادر: احمد و حميد اشرف

4 آبان 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

فصل هشتم: کار گروهی

پيشاهنگی در بابل

15 آبان 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

از شيمی تا تئاتر؛ از ابومسلم تا شاهين پر

20 آبان 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

1. پيوند به مجموعهء  خاطرات ادبی و سياسی

3. پيوند به مجموعهء «در زمانهء تغيير»
 

© 2015 - Puyeshgaraan Cultural Society