آرشيو کلي آثار       |      شرح حال       |       آلبوم       |          فعاليت ها       |       تماس        |        جستجو

   جمعه گردي ها     |    شعرها     |   مجموعهء مصاحبه ها     |   «خاطرات ادبی وسياسی»    |   مجموعهء تلويزيونی «چهره خانه»   

  مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»   |   مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی    |    برنامهء راديوئی «واژه خانه»   |    مقالات    |    اسلام و تشيع   |   فرهنگ شناسی   |    ادبيات، تاريخ، فرهنگ

 «جزوهء شعر»   |   «عصرانه با يک شاعر»    |    کتابخانهء اينترنتي   |     نامه هاي سرگشاده    |  خط پرسيک   |   English Section

افزوده های خرداد و تير ماه 1394

افزوده های ماه های ديگر

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

در زمينهء «فدراليسم»

چهره خانه

گزارش ويدئوئی ديدار با چهره ها

در برنامهء نگاه از عليرضا ميبدی

***

فصل 1. محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش  اول

يوتيوب     ويمئو    فايل صوتی

بخش  دوم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش سوم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش پنجم

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش ششم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش هفتم

يوتيوب   دانلود    فايل صوتی

***

فصل 2. در جواديه

بخش اول ـ آقای ميرزاده

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: مش سلطانعلی

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

***

فصل 3. حزب توده

بخش اول ـ احسان طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش دوم ـ دکتر غفار حسينی

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش  سوم ـ نگاهی به اعتراضات

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم ـ ياد دوباره ای از طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

***

فصل 4. از اميريه تا مهر آباد

بخش اول: غلامحسين ذاکری و کنکور

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: استخدام در مهرآباد

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش سوم ـ تجربه های مهرآباد

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

***

(ادامه دارد)

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

5 تير 1394

جنبش سياسی و برنامه های اجرائی

مسلماً اگر اعضاء پر شمار «جنبش» موفق شوند تا در مورد ايجاد يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» با يکديگر به توافق برسند و آن «آلترناتيو» اجرای نقش هماهنگی و هدايت مبارزات ملت ايران برای رسيدن به آزادی و استقلال و حاکميت ملی را بر عهده بگيرد و، پس از انحلال حکومت اسلامی نيز، کشور را تا رسيدن به موعد انجام رفراندوم ها و انتخابات های گوناگون اداره کند، می توان، هم در دوران مبارزات و هم در دوران موقت ادارهء کشور، انتظار ارائهء همه گونه برنامه های ويژه و موضع گيری های خاص را از آن داشت.

فايل صوتی         فايل تصويری        فايل پی.دی.اف  

عامل بین المللی، سياست کشورهای غربی و اپوزيسيون

گفت و گو با راديو همبستگی در سوئد

در برنامهء آسیب شناسی اپوزیسیون حکومت اسلامی در ایران

29 خرداد 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

29 خرداد 1394

ربط غيرمستقيم «مديريت نامتمرکز»

با «حل مسائل اقوام»

اگر کسی «پيمان نامهء عصر نو» را به دقت خوانده باشد می بيند که در آن هدف اصلی «جلوگيری از بازتوليد استبداد» و «استقرار دموکراسی» است و استراتژی انتخاب شده برای رسيدن به اين هدف نيز آفرينش گاز انبری است که از «سکولاريسم» و «عدم تمرکز در مديريت کشور» بوجود می آيد و حل مسائل قوميتی ـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و...) در بندهای ديگر و بعنوان «مسائل ثانوی» مورد بحث قرار گرفته اند. همچنين در دو کنگره ای که تاکنون با نام «کنگرهء سالانهء سکولار دموکرات های ايران» برگزار شده کوشش برای حل مسئله مديريت نامتمرکز بوده است که مسئلهء اقوام را نيز در کنار خود مطرح می سازد؛ و در اين نوع طرح مسئله نيز تأکيد بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر، مثلاً، فدراليسم قوميتی.

فايل صوتی         فايل تصويری        فايل پی.دی.اف  

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

22 خرداد 1394

اپوزيسيون و سياست کشورهای غربی

«تغيير رژيم» بدون وجود «آلترناتيو» ممکن نيست. پس تنها در وضعيت اولويت پيدا کردن تغيير رژيم است که غربی ها به جد به مجموع اپوزيسيون رژيم نگريسته و می کوشند تا «گزينهء مطلوب» خود را از ميان آنها تشخيص داده و يا انتخاب کنند. اما البته، و قبل از هر چيز، «گزينهء مطلوب» بيگانگان گزينه ای است که از آنها حرف شنوی داشته و مجری احکام آنها باشد. جالب است که ببينيم در اين وضعيت آن دسته از نيروهای اپوزيسيون که نه اميدی به مردم خودشان دارند و نه اعتباری در نزد آنها، يکباره تبديل به «گزينهء مطلوب» می شوند!

فايل صوتی         فايل تصويری       فايل پی.دی.اف

تجملات قبر خمينی و داستان امر مقدس در تشيع

(پس از ساعت اول برنامه)

در «صفحهء آخر» با مديريت مهدی فلاحتی

15 خرداد 1394

«واژه خانه»>>>

درآمدی بر روند واژه سازی - 3

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

15 خرداد 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

15 خرداد 1394

کنگرهء سکولار دموکرات ها و غياب نوانديشان مذهبی

بگذاريد در اينجا نام هم ببرم: براستی چه اشکالی داشت اگر آقايانی همچون يوسفی اشکوری، عبدالعلی بازگان، تقی رحمانی، عبدالکريم سروش، علی افشاری، اکبر گنجی، و ده ها مسلمان مدعی وصول به حکمت زيان مندی حکومت های مذهبی ـ ايدئولوژيک نيز در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، یا کنگره ها و کنفرانس های مشابه آن، حضور می يافتند و، به خاطر نجات ایران و میلیون ها انسان ايرانی از زیر سلطهء حکومت اسلامی، دربارهء مسایل کشورمان و لزوم جدایی مذهب از حکومت سخن می گفتند و تحلیل ارائه می دادند؟ 

فايل صوتی         فايل تصويری       فايل پی.دی.اف

از نرمش قهرمانانه تا کنگرهء سکولار دموکرات های ايران

با الاهه بقراط

در برنامهء ياران عليرضا ميبدی

12 خرداد 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

شعر زنان و شعر زنانه ـ با چهار نمونه از چهار شاعره

12 خرداد 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

8 خرداد 1394

وعده گاهی برای انديشيدن به ايران آزاد و آباد

اگر «گفتگو» های پيرامون سکولار دموکراسی ادامه یابد می توان اميدوار بود که شاهد ايجاد جبههء متحدی باشيم که در آن دموکراسی خواهان سکولار رنگارنگ به فردای رنگارنگ ايران می انديشند و در عمل ثابت می کنند که نه تنها «رنگارنگی» صفت واقعی هويت واقعی ايران است بلکه لازم است، با توسل به بی طرفی و رواداری بنيادين سکولار دموکراسی، از دل رنگارنگی های قومی و مذهبی و فرهنگی مردم ايران به «وحدتی رنگين کمانی» رسيد.  

فايل صوتی         فايل تصويری       فايل پی.دی.اف

خاطرات ادبی و سياسی

در گفتگو با عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

فايل صوتی برنامهء بالا

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1392

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

بخش 45 ـ 24 آذر 1393

بخش 46 ـ 1 دی 1393

بخش 47 ـ 8 دی 1393

بخش 48 ـ 22 دی 1393

بخش 49 ـ 29 دی 1393

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 9

CSSD9