آرشيو کلي آثار       |      شرح حال       |       آلبوم       |          فعاليت ها       |       تماس        |        جستجو

   جمعه گردي ها     |    شعرها     |   مجموعهء مصاحبه ها     |   «خاطرات ادبی وسياسی»    |   مجموعهء تلويزيونی «چهره خانه»   

  مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»   |   مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ» 

 ويدئوهای آموزشی    |    برنامهء راديوئی «واژه خانه»   |    مقالات    |    اسلام و تشيع   |   فرهنگ شناسی   |    ادبيات، تاريخ، فرهنگ

 «جزوهء شعر»   |   «عصرانه با يک شاعر»    |    کتابخانهء اينترنتي   |     نامه هاي سرگشاده    |  خط پرسيک   |   English Section

افزوده های امرداد و شهريور ماه 1394

افزوده های ماه های ديگر

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

در زمينهء «فدراليسم»

چهره خانه

گزارش ويدئوئی ديدار با چهره ها

در برنامهء نگاه از عليرضا ميبدی

***

فصل 1. محمود اعتمادزاده (به آذين)

بخش  اول

يوتيوب     ويمئو    فايل صوتی

بخش  دوم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش سوم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم

يوتيوب     دانلود     فايل صوتی

بخش پنجم

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش ششم

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش هفتم

يوتيوب   دانلود    فايل صوتی

***

فصل 2. در جواديه

بخش اول ـ آقای ميرزاده

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: مش سلطانعلی

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

***

فصل 3. حزب توده

بخش اول ـ احسان طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش دوم ـ دکتر غفار حسينی

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش  سوم ـ نگاهی به اعتراضات

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

بخش چهارم ـ ياد دوباره ای از طبری

يوتيوب    دانلود   فايل صوتی

***

فصل 4. از اميريه تا مهر آباد

بخش اول: غلامحسين ذاکری و کنکور

يوتيوب   دانلود   فايل صوتی

بخش دوم: استخدام در مهرآباد

يوتيوب     دانلود   فايل صوتی

بخش سوم ـ تجربه های مهرآباد

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

***

فصل 5. عباس پهلوان و مجلهء فردوسی

بخش اول: آشنائی با عباس پهلوان

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش دوم ـ دوران کانون نويسندگان

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش سوم ـ کانون و دورات کارگاه شعر

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

بخش سوم ـ کانون و دورات کارگاه شعر

يوتيوب     دانلود    فايل صوتی

***

(ادامه دارد)

«واژه خانه»>>>

درآمدی بر روند واژه سازی - 4

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

13 شهريور1394

«چهره خانه»
فصل پنجم ـ عباس پهلوان و مجلهء فردوسی

بخش چهارم ـ دوران خارج کشور
13 شهريور 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

13 شهريور 1394

از کثرت مداری تا سکولار دموکراسی

در جهان کنونی، که به تدريج تبديل به مجموعه ای از کشورها شده و هر کشور، در درون مرزهای خود، مسکن مردمانی از نژادها و تيره ها و اقوام مختلف، و با فرهنگ ها و مذاهب و عقايد و زبان های گوناگون، بشمار می رود، سخن گفتن از مفاهيمی همچون «چند فرهنگی، چند زبانی و چند مذهبی؛ يا چند قومی و چند نژادی و چند اعتقادی» امری بديهی است و توجه به واقعيت وجودی همين رنگارنگی است که به پيدايش تفکر مبتنی بر «کثرت مداری» انجاميده است. اما تصديق وجود اين تکثر، لاجرم، مسائل خاص خود را نيز بهمراه دارد؛ مسائلی که اگر به آنها رسيدگی نشود می توانند فضای درونی کشورهای دارای جمعيت های متکثر را دچار تنشی دائم و وضعيتی آمادهء انفجار کنند. 

فايل صوتی       فايل تصويری     فايل پی.دی.اف

از شعرنو تا سکولار دموکراسی

در برنامهء «به عبارت ديگر» ـ تلويزيون بی.بی.سی

مدير برنامه: عنايت فانی

10 شهريور 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

6 شهريور 1394

پيامبران سيارهء جديد ميمون ها

در اين مقاله می کوشم به مخاطراتی اشاره کنم که نشانه هاشان را می توان  از دل مباحث علم نوينی به نام «آينده نگری» استخراج کرد. اين «آينده نگری» اگرچه با «پيش بينی» از يکسو و «برنامه ريزی»، از سوی ديگر، همسايگی دارد اما از نوعی «جبر فن سالارانه» نيز حکايت می کند که در سايهء آن همهء مفاهيم پيش بينی و برنامه ريزی ابعادی هستی شناختی می يابند و از ماجرای دردناکی حکايت می کنند که همچون يک «سرنوشت محتوم علمی» پيش روی انسان امروز ايرانی نشسته است.  

فايل صوتی       فايل تصويری        فايل پی.دی.اف  

«چهره خانه»
فصل پنجم ـ عباس پهلوان و مجلهء فردوسی

بخش سوم ـ  کانون و دوران کارگاه شعر
4 شهريور 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

تأملی در شعر امروز فارسی (2)

3 شهريور 1394

واکنشی به نام داعش (چه در ايران و چه در خارج ايران)

در قسمت اول برنامهء ياران عليرضا ميبدی در تلويزيون پارس

3 شهريور 1394

«واژه خانه»>>>

فرق دانش، علم، و معرفت چيست؟ (3)

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

30 امرداد 1394

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

30 امرداد 1394

چند و چون استراتژی ِ انحلال

يکی از ايرادهای گرفته شده به نظريهء «انحلال طلبی سکولار دموکرات» (که راهکارهائی گوناگونی را، از براندازی گرفته تا فروپاشی، در بر می گيرد) آن است که «انحلال طلبان» نتوانسته اند از حد شعار يا هدف «انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ايران» فراتر رفته و توضيح دهند که چگونه می خواهند به انحلال اين حکومت دست يابند، حال آنکه ديگران، بجای سر دادن شعارهای ناممکن، راهکارهائی عملی را پيشنهاد می کنند. مقالهء حاضر چند و چون و صحت و سقم اين «ايراد» را بررسی می کند.

فايل صوتی       فايل تصويری     |   فايل پی.دی.اف  

«چهره خانه»
فصل پنجم ـ عباس پهلوان و مجلهء فردوسی

بخش دوم ـ  دوران کانون نويسندگان
28 امرداد 1394

دربارهء نتايج توافقنامهء هسته ای

در قسمت اول برنامهء ياران عليرضا ميبدی در تلويزيون پارس

27 مرداد 1394

مجموعهء هفتگی «عصرانه با شاعران»

تأملی در شعر امروز فارسی (1)

27 مرداد 1394

«واژه خانه»>>>

فرق دانش، علم، و معرفت چيست؟ (2)

فايل صوتی از برنامهء عليرضا ميبدی در راديو همراه

21 امرداد 1394

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

خاطرات ادبی و سياسی

در گفتگو با عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

فايل صوتی دو برنامهء بالا

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

فايل صوتی برنامهء بالا

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1392

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

بخش 45 ـ 24 آذر 1393

بخش 46 ـ 1 دی 1393

بخش 47 ـ 8 دی 1393

بخش 48 ـ 22 دی 1393

بخش 49 ـ 29 دی 1393

 

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 9

CSSD9