شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار        مجموعهء گفتگوها     مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»

جمعه گردي ها        مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»      مجموعهء تلويزيونی «خاطرات ادبی وسياسی»

  |    مقالات    |    اسلام و تشيع    |    فرهنگ شناسی    |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها 

  کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک     English Section

افزوده های آبان ماه 1393

افزوده های ماه های ديگر سال 1393

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه) (پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

 

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

9 آبان 1393

نقش ابتدا در شکل دادن به انتها

اگر اجزاء واژه / مفهوم «سرنوشت» را از هم جدا کنيم و آن را بصورت «سر ـ نوشت» بخوانيم به اين نکته پی می بريم که اين واژه دارای دو معنای متضاد است، يکی خرافی و ديگری دقيق و علمی. از ديدگاه غير علمی و خرافی، واژهء سرنوشت به معنای آن است که نيروئی ماوراء طبيعت دقايق زندگی آدميان را رقم زده است. اما اگر اين واژه را از معناهای ماورائی اش خالی کنيم به آسانی می توانيم قاعده و قانونی بسيط را از آن استخراج کنيم که، بصورتی خردپذير، در مورد بسياری از فعاليت های انسانی کارائی دارد.

فايل با صدای سعيد بهبهانی:    فايل صوتی       تصويری

امر به معروف، اسيد پاشی و ديگر قضايا

در برنامه ياران به مديريت عليرضا ميبدی (قسمت دوم برنامه)

6 آبان 1392

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

2 آبان 1393

سفرنامهء نيويورک

 نيويورک را برای نخستين بار50 سال پيشتر ديده بودم، زمانه هنگامهء «هيپی» ها بود، آنها را هر کجا می ديدی، با گيتارها و گيسوهای بلند، در سرآغاز عصری نو برای ساختن امريکای جديدی که از خاکستر جنگ ويتنام بر می خواست تا آماج مخالفت نسل جوانی شود که در ايران، با شعار «مبارزه عليه امپرياليسم به سرکردگی امريکای جهانخوار»، منتظر فرصتی بودند تا رژيمی را که به پشتوانهء امريکا بر سر قدرت بود و همه گونه آزادی جز آزادی سياسی را به آنها می داد از پای درآورند..  

فايل با صدای سعيد بهبهانی:    فايل صوتی       تصويری

دربارهء گذشته و اکنون

سياست و ادبيات و هنر ايران

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1391

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99

web analytics
99