شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار        مجموعهء گفتگوها     مجموعهء راديوئی «جستار در فرهنگ شناسی»

جمعه گردي ها        مجموعهء تلويزيونی «در پيشگاه فرهنگ»      مجموعهء تلويزيونی «خاطرات ادبی وسياسی»

  |    مقالات    |    اسلام و تشيع    |    فرهنگ شناسی    |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها 

  کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک     English Section

افزوده های آذر ماه 1393

افزوده های ماه های ديگر از 1393 ببعد

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

شمه ای از شرح حال

گفتگو با ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:

1   2   3

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

 

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

29 آذر 1393

نيروی سوم در کشاکش شرق و غرب

گرايش اکثريت مردم ايران به «نفی حکومت اسلامی» (که معنای نفی «هر نوع اسلامی بودن حکومت» را نيز به ذهن متبادر می کند) امری واقعی بوده و نشان دهندهء تراکم ديگربارهء نارضايتی ها است و، در همان حال که مسلماً تمام برنامه ريزی های شرق و غرب ناظر بر سودجوئی از همين تراکم نارضايتی ها و شکل دادن به نتايج انفجار آنها است، يک نيروی وطن دوست و ملی می تواند از آن به سود نشاندن حکومتی سکولار دموکرات، آزادی منش و استقلال طلب بجای حکومت اسلامی در کشورمان استفاده کند.

فايل با صدای سعيد بهبهانی: فايل صوتی       تصويری

شاعر قاتل هم می شود!

گفتگو با اسماعيل نوری علا

در برنامهء ياران به مديريت عليرضا ميبدی

فايل صوتی          فايل تصويری

25 آذر 1393

شعر سياسی، خانقاهی، مذهبی

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 45

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

24 آذر 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

21 آذر 1393

کشوری گرفتار شرق و غرب

در مقالهء حاضر می خواهم مقدمات پاسخ يابی برای اين پرسش را مطرح کنم که: «اگر دو اردوگاه شرق و غرب در مورد حفظ حکومت اسلامی به توافق رسيده باشند، تکليف ما ايرانيانی که به يکپارچگی، استقلال و آزادی و آبادی کشورمان دل بسته ايم چه می شود؟ آيا در ما نيز قدرت آن وجود دارد که بازی دلگير کنندهء هر دو طرف را به نفع مردم خود بهم بزنيم؟»

فايل با صدای سعيد بهبهانی: فايل صوتی       تصويری

سعيد سلطان پور و شعر مسلح

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 44

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

17 آذر 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

14 آذر 1393

تشابهات و تفاوت های متفکران و روشنفکران

اصول «روشنفکری» جهانشمول يا جهانگير (يونيورسال) اند و، در نتيجه، جر از لحاظ طعم و لهجهء محلی و بومی، ماهيتی محدود به محل نمی يابند. ما می توانيم «روشنفکری»ی فرانسوی يا انگليسی يا عربی و يا ايرانی داشته باشيم؛ يعنی، منتزع از اينکه اهل کجائيم، «مصالح انديشهء روشنفکرانه»ی خود را از سليقه ها و گرايشات فرهنگی و زبانی ملت های مختلف اخذ کنيم و، در عين حال، روشنفکر وطن خود باقی بمانيم؛ اما نمی توايم «روشنفکری»ی سنی و شيعی و مسيحی و يهودی و بهائی داشته باشيم. متفکرانی از اين دست، با همهء صلابت ممکن انديشه شان، در حوزهء روشنفکری قرار نمی گيرند.  

فايل با صدای سعيد بهبهانی:   فايل صوتی       تصويری

نگاهی به نظريهء «همگرائی پايدار ايرانيان» (3)

الاهه بقراط ـ مسعود اسماعيل لو ـ اسماعيل نوری علا

در برنامهء «ياران» به مديريت عليرضا ميبدی

11 آذر 1393

نازائی تشيع در ادبيات

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 43

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

10 آذر 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

7 آذر 1393

دربارهء حواشی يک بخشنامه

من، با کمال خشنودی، انتشار بخشنامهء آقای اديب برومند و واکنش هائی را که نسبت به آن مطرح شده «تولدی ديگر» برای جبههء ملی ايران تلقی کرده و اميدوارم که از اين پس اين جبهه نيز جايگاه واقعی خود را در صفوف کوشندگان و سازمان های سکولار دموکرات ايران دريافته و باز يابد. اما توجه به يک نکته در اين ميان اهميت دارد: آيا اين ادعای چرخيده در بين برخی از نويسندگان ايرانی مبنی بر اينکه سلسلهء صفويه پايه گذار و حافظ «تماميت ارضی» ايران بوده صحت تاريخی دارد؟

فايل ها با صدای سعيد بهبهانی:    فايل صوتی       تصويری

نگاهی به نظريهء «همگرائی پايدار ايرانيان» (2)

الاهه بقراط ـ مسعود اسماعيل لو ـ اسماعيل نوری علا

در برنامهء «ياران» به مديريت عليرضا ميبدی

4 آذر 1393

التهابات اخير در ميان جوانان ايران

دربارهء گذشته و اکنون سياست و ادبيات و هنر ايران ـ بخش 42

دربرنامهء «نگاه» عليرضا ميبدی در تلويزيون ايران فردا

3 آذر 1393

دربارهء گذشته و اکنون

سياست و ادبيات و هنر ايران

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1391

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

بخش 31 ـ 30 تير 1393

بخش 32 ـ 10 امرداد 1393

بخش 33 ـ 3 شهريور 1393

بخش 34 ـ 5 شهريور 1393

بخش 35ـ 10 شهريور 1393

بخش 36 ـ 17 شهريور 1393

بخش37 ـ 21 شهريور 1393

بخش 38 ـ  7 مهر  1393

بخش 39 - 9 آبان 1393

بخش 40 ـ 12 آبان 1393

بخش 41 ـ26 آبان 1393

بخش 42 ـ 3 آذر 1393

بخش 43 ـ 10 آذر 1393

بخش 44 ـ 17 آذر 1393

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99 StatCounter - Free Web Tracker and Counter 99