خاطرات و نظرات اسماعيل نوری علا 

در برنامهء «نگاه» به مديريت عليرضا ميبدی از تلويزيون ايران فردا

بخش اول: خاطرات ادبی و سياسی

بخش دوم:«چهره خانه»

جستجو

«در زمانهء تغيير»

بازگشت به خانهء نوری علا

 

1. حزب سکولار دموکرات ايرانيان و شرايط جديد

6 بهمن 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

2. سنت، مذهب و مدرنيته

9 آذر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

3. تاريخ و فلسفهء تاريخ

24 آذر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

4. مفهوم تغيير و زمانه

30 آذر 1394 يوتيوب دانلود

فايل صوتی

5. تعدد عوامل تغيير و بحث غير منتظره ها

18 دی 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

6. نگاه سيستمی به تاريخ

28 دی 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

7. وروديه های تغيير - بخش اول

3 بهمن 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

8. وروديه های تغيير - بخش دوم

26 بهمن 1394

ويميو

دانلود

فايل صوتی

9. وروديه های تغيير - بخش سوم

30 بهمن 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

10. وروديه های تغيير - بخش چهارم

21 اسفند 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

11. بحث عدم تمرکز در پيش از انقلاب - بخش اول

28 اسفند 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

12. بحث عدم تمرکز در پيش از انقلاب - بخش دوم

9 فروردين 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

13. جابجائی هنرها ـ آيندهء دموکراسی و ما

16 فروردين 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی1    يا 2  

14. دربارهء هنر، ادبيات و سينما در دو رژيم

6 ارديبهشت 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

15. دربارهء زبان فارسی معاصر

20 ارديبهشت 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

16. خاطراتی از سينمای مستند ايران (1)

3 خرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

17. خاطراتی از سينمای مستند ايران (2)

5 خرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

18. دو سه گام با محمدعلی سپانلو (1)

12 خرداد د1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

19. دو سه گام با محمدعلی سپانلو (2)

26 خرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

20. چشم انداز فرهنگی دههء 1340

2 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

21. خاطراتی از سينمای مستند ايران (3)

9 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

22. پيدايش و گسترش نقد هنری و ادبی (1)

23 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

23. پيدايش و گسترش نقد هنری و ادبی (2)

25 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

24. ارتباط زبان فارسی با تحولات اجتماعی

4 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

25. آفرينش زبانی برای علوم اجتماعی

11 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

26. کنفدراسيون دانشجوئی و انقلاب 57

13 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

27. مبانی نوآوری در شعر امروز ايران (1)

22 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

28. مبانی نوآوری در شعر امروز ايران (2)

1 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

29. موقعيت شعر در دهه های مختلف

8 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

30. پاتوق شاعران - نوآوری در شعر و  شاملو (3)

17 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

31. روند بازگشت های فرهنگی - اجتماعی و سياسی

26 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 - Puyeshgaraan Cultural Society