خاطرات و نظرات اسماعيل نوری علا  در برنامهء «نگاه» به مديريت عليرضا ميبدی از تلويزيون ايران فردا

بخش اول: خاطرات ادبی و سياسی

بخش دوم:«چهره خانه»

جستجو

«در زمانهء تغيير»

بازگشت به خانهء نوری علا

 

حزب سکولار دموکرات ايرانيان و شرايط جديد

6 بهمن 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

سنت، مذهب و مدرنيته

9 آذر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

تاريخ و فلسفهء تاريخ

24 آذر 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

مفهوم تغيير و زمانه

30 آذر 1394 يوتيوب دانلود

فايل صوتی

تعدد عوامل تغيير در تاريخ و بحث غير منتظره ها

18 دی 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

نگاه سيستمی به تاريخ

28 دی 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

وروديه های تغيير - بخش اول

3 بهمن 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

وروديه های تغيير - بخش دوم

26 بهمن 1394

ويميو

دانلود

فايل صوتی

وروديه های تغيير - بخش سوم

30 بهمن 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

وروديه های تغيير - بخش چهارم

21 اسفند 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بحث عدم تمرکز در پيش از انقلاب - بخش اول

28 اسفند 1394

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

بحث عدم تمرکز در پيش از انقلاب - بخش دوم

9 فروردين 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

جابجائی هنرها ـ آيندهء دموکراسی و ما

16 فروردين 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی1     فايل صوتی 2  

دربارهء هنر، ادبيات و سينما در دو رژيم

6 ارديبهشت 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

دربارهء زبان فارسی معاصر

20 ارديبهشت 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

خاطراتی از سينمای مستند ايران (1)

3 خرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

خاطراتی از سينمای مستند ايران (2)

5 خرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

دو سه گام با محمدعلی سپانلو (1)

12 خرداد د1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

دو سه گام با محمدعلی سپانلو (2)

26 خرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

چشم انداز فرهنگی دههء 1340

2 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

خاطراتی از سينمای مستند ايران (3)

9 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

پيدايش و گسترش نقد هنری و ادبی (1)

23 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

پيدايش و گسترش نقد هنری و ادبی (2)

25 تير 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

ارتباط زبان فارسی با تحولات اجتماعی

4 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

آفرينش زبانی برای علوم اجتماعی

11 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

کنفدراسيون دانشجوئی و انقلاب 57

13 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

مبانی نوآوری در شعر امروز ايران (1)

22 امرداد 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

مبانی نوآوری در شعر امروز ايران (2)

1 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

موقعيت شعر در دهه های مختلف

8 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

پاتوق شاعران - نوآوری در شعر - خاطره ای از شاملو (3)

17 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

روند بازگشت های فرهنگی - اجتماعی و سياسی

26 شهريور 1395

يوتيوب

دانلود

فايل صوتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 - Puyeshgaraan Cultural Society