جستجو         مجموعهء آثار نوری علا      بازگشت به خانهء نوری علا

واژه خانه

آشنائی با پست و بلند واژگان علمی در زبان فارسی

در برنامه ای از عليرضا ميبدی راديو همراه 

فصل ها

تاريخ اجرا

مقدمات

جمعه 1 اسفند 1393 ـ  20 فوريهء 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 1 جمعه 1 خرداد 1394 ـ 22 می 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 2 جمعه 8 خرداد 1394 ـ 29 می 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 3 جمعه 15 خرداد 1394 ـ 25 می 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 4 جمعه 13 شهريور 1394 ـ 4 سپتامبر 2015
دربارهء واژه های ظاهراً هم معنا (1) جمعه 16 امرداد 1394 ـ 7 اگوست 2015
فرق دانش، علم، و معرفت چيست؟ (2) جمعه 23 امرداد 1394 ـ 14 اگوست 2015
فرق دانش، علم، و معرفت چيست؟ (3) جمعه 30 امرداد 1394 ـ 14 اگوست 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (1) جمعه 10 مهر 1394 ـ 2 اکتبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (2) جمعه 17 مهر 1394 ـ 9 اکتبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (3) جمعه 24 مهر 1394 ـ 16 اکتبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (4) جمعه 1 آبان 1394 ـ 23 اکتبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (5) جمعه 8 آبان 1394 ـ 30 اکتبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (6) جمعه 15 آبان 1394 ـ 6 نوامبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (7) جمعه 29 آبان 1394 ـ 20 نوامبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (8) جمعه 13 آذر 1394 ـ 4 دسامبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (9) جمعه 20 آذر 1394 ـ 11 دسامبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (10) جمعه 27 آذر 1394 ـ 18 دسامبر 2015
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (11) جمعه 18 دی 1394 ـ 8 ژانويه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (12) جمعه 25 دی 1394 ـ 15 ژانويه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (13) جمعه 2 بهمن 1394 ـ 22 ژانويه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (14) جمعه 16 بهمن 1394 ـ 5 فوريه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (15) جمعه 23 بهمن 1394 ـ 12 فوريه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (16) جمعه 30 بهمن 1394 ـ 19 فوريه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (17) جمعه 7 اسفند 1394 ـ 26 فوريه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (18) جمعه 14 اسفند 1394 ـ 4 مارس 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (19) جمعه 13 فروردين 1395 ـ 1 آوريل 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (20) جمعه 27 فروردين 1395 ـ 15 آوريل 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (21) جمعه 3 ارديبهشت 1395 ـ 22 آوريل 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (22) جمعه 17 ارديبهشت 1395 ـ 22 آوريل 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (23) جمعه 24 ارديبهشت 1395 ـ 13 مه 2016
مقدمه ای بر ساختار و کارکرد واژه ها (24) جمعه 31 ارديبهشت 1395 ـ 20 مه 2016
معنای «عادی سازی» (25) جمعه 28 خرداد 1395 - 17 ژوئن 2016
درآمدی بر روند واژه سازی - 1 جمعه 1 خرداد 1394 ـ 22 می 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 2 جمعه 8 خرداد 1394 ـ 29 می 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 3 جمعه 15 خرداد 1394 ـ 25 می 2015
درآمدی بر روند واژه سازی - 4 جمعه 13 شهريور 1394 ـ 4 سپتامبر 2015
منابع واژه سازی (26) جمعه 4 تير 1395 - 24 ژوئن 2016

زندگی، مرگ و احياء واژه ها (27)

جمعه 18 تير 1395 - 8 ژوئيه 2016
روش های واژه سازی (28) جمعه 8 امرداد 1395 - 29 ژوئيه 2016
زنده کردن واژه های کهن (29) جمعه 15 امرداد 1395 - 5 اگوست 2016
نتايج عوض کردن کاربرد و مقام دستوری واژه های کهن (30) جمعه 22 امرداد 1395 - 12 اگوست 2016
فرهنگستان زبان و سياست های فرهنگی (31) جمعه 29 امرداد 1395 - 19 اگوست 2016
«ملت» و «مليت» و ماجرای حمله به رضا پهلوی (32) جمعه 5 شهريور 1395 - 26 اگوست 2016
مشکلات واژه سازی (33) جمعه 12 شهريور 1395 - 2 اسپتامبر 2016
   
   
   
دربارهء واژه های ظاهراً هم معنا (1) جمعه 16 امرداد 1394 ـ 7 اگوست 2015
فرق دانش، علم، و معرفت چيست؟ (2) جمعه 23 امرداد 1394 ـ 14 اگوست 2015
فرق دانش، علم، و معرفت چيست؟ (3) جمعه 30 امرداد 1394 ـ 14 اگوست 2015
تفاوت ثروت و سرمايه جمعه 27 شهريور 1394 ـ 18 سپتامبر 2015

State - government

جمعه 8 اسفند 1393 ـ  27 فوريهء 2015
Process جمعه 15 اسفند 1393 ـ  6 مارس 2015
Emotion جمعه 22 اسفند 1393 ـ 13 مارس 2014
Alienation جمعه 7 فروردين 1394 ـ 27 مارس 2014
Alienation2 جمعه 14 فروردين 1394 ـ 3 آوريل 2014
Evolution جمعه 4 ارديبهشت 1394 ـ 24 آوريل 2014
Reform جمعه 11 ارديبهشت 1394 ـ 1 می 2015

Reform V. Evolution

جمعه 18 ارديبهشت 1394 ـ 8 می 2015
   

© 2007 - Puyeshgaraan Cultural Society

   StatCounter - Free Web Tracker and Counter