نوشته ها، سخنرانی ها و ويدئوهای اسماعيل نوری علا

دربارهء ادبيات، فرهنگ، تاريخ و چهره های فرهنگی ايران

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

 
  کتاب ها مقالات سخنرانی ها و مصاحبه ها برنامه های تلويزيونی  
 

موجود در اين سايت:

====================

 در زمينهء شعر

ريشه های باستانی شعر نو

برتری های فرهنگی، خيال يا واقعيت؟

بيابانگردان چگونه پيروز می شوند؟

نگاهی به کتاب شعر متعهد ايران

نامه ای به پرويز شاپور جوان (نگاهی به نامه فروغ فرخزاد)

شاملو و آينده ی شعر فارسی

قرآن در شعر شاملو؟

بزرگداشت اسلامی حافظ!

دربارهء ژاله اصفهانی

 شاملو، شاعری که رفتنی نيست

شاملو و هويت جديد ما

نقش احمد شاملو در

تحول شناخت ما از شعر

صدف خالی يک تنهائی

(دربارهء شعر هوشنگ ابتهاج)

فروغ، آخرين شعلهء بلند شعر نيمائی

يادداشتی درباره شعر منوچهر يکتائی

گفتگو با نادر نادر پور

نيما در قطار بازگشت؟

جمال واژه ای که ابدی نمی شود

(درباره لبريخته ها)

گفتگو با يدالله رويائی (1374)

  گفتگو با يدالله رويائی (1345)

بحران در شناخت شعر

درباره شعر سياسی و سعيد سلطانپور

آخرين کتاب اخوان ثالث و مسئله

بازگشت ادبی

گفتگو با محمد علی سپانلو (1343)

 

 در زمينهء نقد ادبی

نامه ای درباره ی رستم و سهراب

 (پيوند به پاسخ اين نامه)

اثر یا هنرمند، آيا مسئله این است؟ (اردیبهشت 1372)

نقش آزادی در آفرینش های شعری

(خرداد 1371)

سه نگاه به مسئله ی ارزشیابی های هنری (تیر 1369)

 

 در مورد فعاليت های فرهنگی

استفاده سیاسی از دانشنامهء ایرانیکا؟

نيزه ای، زير گلوی م. به آذين

گاهشمار ادبی / فرهنگی ِ دههء چهل

نقش آقای دکتر يدالله رويائی در کانون نويسندگان ايران

بازی بين دو بهار (نوشتن در بامشاد اسماعيل پور والی)

اين خانوادهء بزرگ (سفرنامهء آمريکا)

 

  در مورد چهره های فرهنگی 

پيام به مجلس يادبود تيرداد نصری

دربارهء مرگ تيراد نصری  1 و 2

پروژهء دن کيشوت سازی از کامران شيردل

ورجاوند براستی ورجاوند شد

بازگوئی تدفين يک شاعر (فروغ فرخزاد)

در 41 سال پيش

به ياد نادر نادرپور

خاموشی حسن شهباز

سمبوليزم تدفين شاعر در امامزاده طاهر

م. آزاد، پرنده سرخی در کويرهای صدا...

در سوگ منوچهر آتشی

هزينه بالای آدم سازی: سيد محمد بهشتی

درباره يک سايه نشين: يادی از سيروس طاهباز

سالگرد تولد يک شيرآهنکوه ديگر: بهرام بيضائی

مرتضی مميز و آفرينش تخصص

با داوود رمزی، از جوانی تا همين حوالی

شاعر در خواب

مسکوب، آبروی غربت ما بود...

مرگ يک روستائی فرنگی مآب ( غفار حسينی)

پيرامون مقاله ای درباره ی غفار حسينی

بزرگداشت آقا بزرگ علوی

شواليه های ميزگرد کاخ جوانان (1346)

هزارتوی بازشناسی خويش

 جوانان معصوم و فريب 29 اکتبر!

اذان بی وقت در ماه بزرگداشت کورش بزرگ

در جستجوی آئينهء مهرآئين

روزی که ديگر ايرانی نباشيم (در سالگرد تأسيس کميته نجات پاسارگاد)

نوروز و گرفتاری ما با سنت

تاريخچه آرامگاه فردوسی

آيا به اين ها می شود بچه ايران گفت؟

بلبشوی فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد

پاسارگاد، شهری در دل خاک

مليت ما و پاسارگاد

هويت ما و پاسارگاد

ديوار سیوند و جام جهان نما

جور ديگر باید ديد ـ درباره پاسارگاد

    دیوانه و سنگ و چاه ـ در ماجرای پاسارگاد

خيزيد و خز آريد....

    چگونه میراث فرهنگی خود را حفظ کنیم؟

آن لحظه ی شیرین بیداری

ققنوس، از استوره تا واقعيت

در حاشيه کنفرانس سيرا (2005)

تهاجم فرهنگی: واقعيت يا ضرورت؟

جغرافيای نوروز

کشور خارج از کشور

 

 در مورد زبان  و خط  و تاريخ

نوشتن، بدون زيرنويس

ضرورت مذهب زدائی از مفهوم بنيادين حکومت

    نردبام آسمان است این زبان

هم تجزيه ناممکن و هم ترکيب، ممنوع!

    ريشه يابی واژه ها و هويت فرهنگی

اين قند پارسی

 دربارهء واژه های پيوند و بيگانگی

چرائی و چگونگی نوشتن زبان فارسی به خط پرسيک

گفتگو دربارهء نوشتن فارسی به خط پرسيک

در زمينه سينما

اميرو در ايران مانده است ( امير نادری)

از سینما تا فرزانه (تأییدی)

تفکراتی در مورد سينما

گفتگو با جمشيد اکرمی

 

 در زمينه رسانه ها

تکنولوژی بازجستن روزگار وصل

مأموريت ناممکن در واشنگتن!

پل هائی که ديگر ويران نمی شوند

 

ريشه های ايرانی کريسمس (ويدئو)

کتيبه های شيکاگو

(با احمد بهارلو - ويدئو)

دربارهء روز کورش بزرگ (راديو فردا)

روز کورش بزرگ

(با احمد بهارلو ـ صدا)

با سهراب اخوان در زمينهء فرهنگ

دموکراسی و نقش نخبگان

معنا و ضرورت تهاجم فرهنگی

1   2

داستان سد سيوند

درباره پاسارگاد

1   2

يلدا، کريسمس ايرانی

(ويدئو به انگليسی)

تنوع فرهنگی در خاور ميانه

(صدا ـ انگليسی)

نيما، فرزند انقلاب مشروطه (ويدئو)

بزرگداشت آقا بزرگ علوی (ويدئو)

- چطور شد سراغ شعر رفتم؟

درباره جامعه مدنی (صدای آمريکا)

درباره نوشتن فارسی

به خط پرسيک

گفتگوی يدالله رويائی

و اسماعيل نوری علا

گفتگو با نادر نادرپور

گفتگو با جمشيد اکرمی

درباره فيلم مردان سحر

شعر تی.اس. اليوت

 با داود رمزی (صدا) - 1346

شعر ايران در دهه 1340

با داوود رمزی (صدا) _ 1346

 

در برنامهء نسيم شمال

با مديريت فرامرز فروزنده

ريشه های ايرانی کريسمس (ويدئو)

==========================

==========================

حافظ و حکومت ملايان

فايل ويدئوئی

==========================

هويت ما و پاسارگاد (ويدئو)

دربارهء سد سيوند (فايل ويدئوئی)

1   2    3   4

شهرهای خفته در زير خاک (ويدئو)

دربارهء آرامگاه فردوسی (ويدئو)

 

==========================

معنای فرهنگ در انديشهء ايرانی

=====

مفهوم های پايه ای در مطالعات فرهنگی

1  2   3   4   5  6