گفتگوهای راديو - تلويزيونی اسماعيل نوری علا  با رضا گوهرزاد

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل تاريخ پخش ويدئو فايل صوتی

درباره رفراندوم

30 بهمن 1396 19 فوريه 2018

سکولار دموکراسی، ديروز، امروز، فردا

7 آبان 1396 29 اکتبر 2017

نگاهی به سخنان پرزيدنت ترامپ /

در آستانهء برگزاری پنجمين سکولار دموکرات های ايران

25 مهر 1396 15 اکتبر 2017

چند و چون تشکيل حزب سکولار دموکرات ايرانيان (همراه با آريو شهبانی)

18 مهر 1395 9 سپتامبر 2016

کنگرهء چهارم، روس ها در ايران، نوارمنتظری

31 امرداد 1395

21 اگوست 2016
کيارستمی و مسئلهء تعهد

20 تير 1395

10 جولای 2916

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA