گفتگوهای راديو - تلويزيونی اسماعيل نوری علا  با رضا گوهرزاد

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل تاريخ پخش ويدئو فايل صوتی

سکولار دموکراسی، ديروز، امروز، فردا

7 آبان 1396 29 اکتبر 2017

نگاهی به سخنان پرزيدنت ترامپ /

در آستانهء برگزاری پنجمين سکولار دموکرات های ايران

25 مهر 1396 15 اکتبر 2017

چند و چون تشکيل حزب سکولار دموکرات ايرانيان (همراه با آريو شهبانی)

18 مهر 1395 9 سپتامبر 2016

کنگرهء چهارم، روس ها در ايران، نوارمنتظری

31 امرداد 1395

21 اگوست 2016
کيارستمی و مسئلهء تعهد

20 تير 1395

10 جولای 2916

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA