فهرست کتاب های شعر

قصه ها... 1342

اطاق های در بسته 1345

با مردم شب 1348

سرزمين ممنوع 1357

از اين سوی ديوار 1357

هنوز، دماوند 1369

سه پله تا شکوه 1370

موريانه ها و چشمه 1374

کليد آذرخش 1376

غروب در آتش  (آماده برای چاپ)

 

 

فهرست شعرهای اسماعيل نوری علا در اين پايگاه

 

از کتاب نشده ها

نامه ای به بيژن کارگر مقدم

مرغ خوشخوان...

بار دگر، حکايت مهر و گياه

شباهنگ تدفين (پيوند به فايل pdf)

از سال های مردادی

مبادا که روز مبادا بيايد    (پيوند به فايل ويدئوئی)

نامه به سلولی در اوين

گنجور کوچک ميلاد

شهر تلواسه

گمشده

درخت سوريک

پوزشخواهی

بار ديگر، بهمن!

با اوين

بامداد همه پرسی

کدام بامداد؟ پيشکش به ياد روشن احمد شاملو

پاسخ به پژواک (در پاسخ شعری از نادر نادرپور)

نامهء سهراب  (پيوند به نظر مليحهء تيره گل دربارهء اين شعر)

بی زمستان

نوروز

 

====================================

از  با مردم شب

قرون جنگلی شب

تولدها و مرگ

شب نگاری دره گلاب

از پشت آبی به ستوه آمده

 

از هنوز، دماوند...

زاينده رود (همراه با فايل های صوتی و ويدئوئی)

 

سه پله تا شکوه

 

موريانه ها و چشمه

متن اصلی بخش آخر که مستقلاً وطن نام داشت ـ (همراه با فايل صوتی)

 

از کتاب کليد آذرخش

 هر شعر رازی ست ترجمه انگليسی

زمين بانو / ترجمه انگليسی

مسافر و راهزن / ترجمه انگليسی

سوقاتی / ترجمه انگليسی

محجوبی 1998

 

از کتاب غروب در آتش

بشارت (همراه با فايل ويدئوئی)

چه زيباست نه!

بر کمرگاه بهار (همراه فايل ويدئوئی)

 

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

 

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

 

مقاله ای از مليحهء تيره گل

دربارهء شعرهای نوری علا