فهرست شعرهای کتاب کليد آذرخش ـ گزينهء شعرهای 1368 و 1369

نام شعر

برای عشقم، رفيقم، همراهم، شکوه ميرزادگی

انسانی که کليد همهء آذرخش ها را در دست او يافتم.

گزيدهء شعرهای 1368    (1989) لينک ها به تدريج افزوده می شوند
کليد آذرخش  
کسی گم نمی شود  
نامت از آن من است فايل صوتی
سوقاتی ترجمهء انگليسی
تاريخ زخم و مرهم فايل صوتی
مسافر و راهزن ترجمهء انگليسی
صراحی دلتنگ  
ستاره، بيا!  
صندوق رؤيا فايل صوتی
بر بلندای ساعت  
زمين بانو ترجمهء انگليسی
در تو غوطه می زنم  
رنگی به من بياموز  
ترانهء چهار پر  
ترانه و تيغ  
خورشيدی برای تو  
ميان دل و خشت  
بر جادهء آبی ِ ابريشم  
ماه بانو  
چهرهء تجربه  
محجوبی  
قد می کشم  
از ناکجای عمر فايل صوتی
پاينده تر از کينه  
مادر اعداد فايل صوتی
هر شعر رازی است فايل صوتی     ـ     ترجمهء انگليسی
گزيدهء شعرهای 1369   (1990)  
1990  
ماندلا  
اعتماد فايل صوتی
عشق رعنا ست فايل صوتی
از تو بار می گيرم  
چرخندهء بی باک  
باد می آيد  
پلکان آسمان  
عمر را با چه می سنجی  
تصوير و کبوتر  
مثل غزل های حافظ  
پرده را بکش  
حکمت غروب  
ساعتی بيش نيست، اما  
صليب از خون ما روشن است  
درخت سال اميد  
بر ساحلت لميده ام  
پناه  
در فاصله ها  
آرزوی صبح فايل صوتی
هفت دريا  
پدر خورشيدها  
گردش عصر  
شب سکسکه  
شعر اثبات سحرگاهان است  
تا تو چشم نگشائی  
چهار فصل تو فايل صوتی
زخمی بزن  
خواب مرواريد  
گفتم همه عشق  
صندوق جادو  
مرا بنوشان  
برای کشتی ِ سرگردان  
مسافز شقيقه ها  
در انتظار لبخند  
تخمک فردا  
ميوهء کال  
شفای زخم  

 

خانهء اسماعيل نوری علا:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

شکوه ميرزادگی

پويشگران