از مجموعهء کليد آذرخش

 

ماندلا

 

قطره ای به دريا بر می گردد و

                                   دريا طوفانی می شود

و بر لبه های مندرس تاريخ

مليله ای از آرزو می لرزد.

 

آدمی هنوز در سينه دلی دارد

دريا می رقصد و

جهان

     ناگهانه

         سبک می شود...

                                                                                  1369

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران