از مجموعهء کليد آذرخش

 

مسافر و راهزن

 

زبان آب و گياه را از تو آموختم

تا انسان را

(که بر کنارهء جهان

               سفره گسترده و

                           بخت می فروشد

يا بر کرسی خطابه شعر و سرود می خواند)

چشم در چشم بنگرم.

 

اين توئی که رمزها را به سرانگشت شعبده می گشائی

و از هر جعبه خبری شگفت بيرون می کشی

آنسان که جنگل و دريا و مردمان

همه در گفتگوی تو معنائی پذيرفتنی می يابند

 

توئی که

      در ازدحام جنگل

                     چشمه ها را می يابی

و در دريا

          جزيره های مرجانی را

                                     نشانم می دهی

 

به فرمان تو

از قهری تاريخی

(که از دل تا چشمه

                       همه

                          قلمروی اوست)

در می گذرم

و انگشتری ِ آشتی را

از گنجهء خاطرات بيرون می کشم

 

توئی

قافله سالار ِ کاروانی که

                          مسافر و راهزن اش

                                                   منم

و فقط با توست که به حيثيت ارتباط اعتراف می کنم.

                                                                         1368

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران