از مجموعهء کليد آذرخش

 

زمين بانو

 

بر دهان آب ها زمزمهء طراوتی

در تنفس نسيم، ترانه

در ترنم باران، فرياد

 

ترا بر آستانهء بهار فرياد کرده ام

خواب گياهان و جانوران را آشفته ام

 و رود

      به سودای ديدار توست

                      که اينسان شتابان می آيد

 

تشنگی ِ خاک

سيرابی ِ ابر و

سبزی ِ علف

همه از توست.

 

آهوان را تو می چمانی

اسب ها را تو می تازانی

و به خاطر توست

که دريای آشفته

گربه وار

به گرد پاهامان می پيچد.

 

بر گلوی خورشيد ستارهء سحری

بر گيسوی ستاره، چرخش فصول

و بر قامت فصل ها

نظم روشنائی و تاريکی

 

تو را فراچنگ می گيرم

برابر سال های تلخ

و شب هولناک

          از گرداگردم

                     رخت می کشد و

                                      گم می شود.

                                                                         1368

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران