از مجموعهء کليد آذرخش

 

سوقاتی

 

کتاب ها جوانهء بهاری دارند

درخت تنومند

خانهء هزاران پرنده است

گورها شکافته اند و من

در آينه

       شاعری را می بينم

                            که پير می شود

 

پشت او تو ايستاده ای

با صورتی که، پرسشناک و خوابزده

می شکوفد و می درخشد

و در دستانت نقشهء راه های تازه و

نشانی ِ شهرهای آفتابی است

 

باد و ابر کودکانه بهم می پيچند و

خواب پرندگان را

به بهانهء باران

می نوازند.

 

 

                                                                1368   

فهرست کتاب

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران