فهرست شعرهای کتاب سه پله تا شکوه ـ گزينه شعرهای 67 ـ 66 ـ 1365

نام شعر

يادداشت ها  
سه پله تا شکوه

به جای مقدمه ای بر اين کتاب

و تقديم نامه ای برای شکوه ميرزادگی

که شعرهای کتاب همه از آن اوست.

 
گزيده شعرهای 1365    

پنجاه سال ديگر

از نيمه گذشت شب و عمر و عشق

 
شعر را صله می دهم  
من سر فرو افتادن ندارم  
بنويس  
يقين بدان چراغ نمی سوزد  
جانوری در توست  
اگر ابری ببار  
آتش به سوی تو می جهد  
از رقصيدن تو نمی ترسم  
حيوان شکفت و گل شد  
ساعت شنی  
آيا هنوز...  
گزيده شعرهای 1366  
بر آسمانت چه می نويسند از تاريکی؟  
به صدای کار شبانه گوش کن  
شباهتی با تو ندارد تلخی  
سرنوشت چيست  
رودی در تو جاری ست  
خورشيد بودم  
پرورده در زعفران و شکر  
به هوای خنده ای، خدايا  
اندوه را آجر آجر و بند بند  
سپيدار من!  
مثل پرنده پر می کشد  
صدای آب می آيد فايل صوتی (با صدای بهروز به نژاد و موسيقی فرنوش بهزاد و سيروس ملکوتی)
چون شعله ای که در خود فرو می ريزد  
برای دخترکم که به شعر خو نکرده است  
زمستانی ديگر بر شقيقه هايم می رويد  
گزيده شعرهای 1367  
سرودی بر آسمان می گذرد  
از خويشتنم نيافريدمت  
به آنان  
دلا، به نرمی حافظ  
در انتظار سپيده به شب عادت کرديم  
بر آستانهء سپيده دمانت ديدم  
بر آخرين صبح تابستان ايستاده ای  
از دست بنويسم  
تو سلامت باش  
بر جزيره ايستاده ای  
ستاره ای در اعماق چشمه  
چگونه آتش جاری شد  
بر خوگرفتنگاه ِ عمر  
هنوز کيسهء گندمت...  
مردان غوغا  
شيپور می نوازند  
آخرين سلاحم را بر می دارم  
مگر قايقت به گل نشسته  
نام ما عشق است  
در رهگذار باد نشستم  
صنوبر زخمی  
کلافش به پايان می رسد  
نوشته می شوم  
کاوشی نبود  
بر ابر می نويسم  
تاريکم  
با زبان چوپانان  
در ابتدای پائيزی باغ تو  
سنگ ها را پنهان کنيد  
کنار تو ايستاده ام  
دستشان به بويناکی گنداب است  
چموش و طناز  

گردن آويز من

 

مهر و گياهم

 

فقرم را به تو می دهم

 

بر پيشانی ات نامم را نوشته ام

 

بر شن ها نامت را افشا کرده ام

 

به هم بافته می شويم

 

توره مولينوس

فايل صوتی (با صدای حميد حميدی ـ بابا نويد)

 

خانه اسماعيل نوری علا

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

شکوه ميرزادگی

پويشگران