از مجموعهء سه پله تا شکوه

نوشته می شوم

نوشته می شوم

در کلماتی پنهان

بر صفحاتی دور

با جملاتی زمزمه وار و گنگ،

و قضاوت می شوم

مثل اسبی که از موانع

                       _ بی آنکه بداند چرا ـ

                                             پريده باشد!

 

آغازم را تاريخی نيست

چونان شهابی که نمی داند کی و کجا آتش گرفته است،

راهم از کوچه های کلام می گذرد

با پنجره ها که عطر آغوش و سبزی گياه دارند

و با پرده ها که رازداری ِ خويش را باور کرده اند.

 

از ارتفاع کلام رد می شوم

با صفت ها های و هو می کنم

با ضميرها به بازی می نشينم

اسم ها را

        چون چرخ های فلزی کودکان

                                   به ضربهء تعريف پيش می رانم

و فعل هايم

          بر باغچه های سپيد کاغذهايت

                                          گل می کنند.

 

نوشته می شوم

با خطوط آبی و سياه و سرخ

با طنازی حروفی که بر صفحهء کاغذ ترکيب های نو می آفرينند

با نقطه ها که جرقه های آتش بازی اند

با شکسته ها

با دايره ها

با مصوت ها و لال ها...

 

نوشته می شوم

با دست های عادل تو

که خاکستر سال را کنار می زنند

تا آتش پنهان را شهادت دهند.

 

آی..

من اين طور نوشته می شوم!

                                                       1367   

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران