از مجموعهء سه پله تا شکوه

يقين بدان چراغ نمی سوزد

 

يقين بدان چراغ نمی سوزد

در خانه ای که عشق از پنجره هايش بر نمی تابد.

و من ايستاده ام

         حيران روشنائی ِ خورشيدی

                            که پنجرهء تنهائی ترا پر می کند.

 

از پلکان ِ اندوه بالا می روی

    و در دور دستِ ارتفاع گمشده در شب

           پنجره را به سوی ستارگان ِ برف زده می گشائی.

 

شب بر می گردد

من بر می گردم

راه بر می گردد:

از کنار همان استخر يخ بستهء متروک.

 

پليس می گويد:

اينگونه رانندگی در شب خطرناک است

چراغ هايتان را روشن کنيد آقا!

                                                          1365

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران

پويشگران