از مجموعهء سه پله تا شکوه

نام ما عشق است

برای سعيد رحمانی              

نام ما عشق است.

 

ما عشق و نوازش و اعتماد را گدائی نکرديم

در طوفان ايستاديم

در باران شکنجه شديم

و در تيرباران به سستی خاک پی برديم، اما

به اين حقيقت روشن شک نکرديم که

                                        نام ديگر ما عشق است.

 

به تلخی وداع سوگند

به شيرينی لحظه ای که

                           بر امواج صدا

                                       از کوه ها و پاسگاه ها رد می شويم

به سنگينی تجربه ای که

                            در آن

                                 يارانمان را، باران وار، فرو می ريزند

سوگند که

        نام اصلی ِ ما عشق است.

 

از بيشه های فراوان آمده ايم

از گفتگوهای تابناک و تيره

از شايعه های مسموم

از قرارهای لو رفته

از قرارهای شکسته

و نام روشن ما عشق است.

 

ما باغيم

و بر شاخه هامان دروغ نمی رويد،

ما درختيم

و بر برگ هامان غرور نفس می کشد،

ما شاخه ايم

و آسمان دروغ را به رسوائی دريده ايم،

ما گـُليم

و بوی خويش را به دست باد سپرده ايم

و نام اصلی ما عشق است.

 

سرود ما عشق است

ناممان عشق است

و جهان تنها به قدوم ما

                        خرم می شود.

 

با غرور عاشقيم و

آسمان چاره ای جز دميدن ما ندارد.

                                     1367   

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران