از مجموعهء سه پله تا شکوه

جانوری در توست

 

جانوری در توست

که از روزن چشم هايت

به غيظ نگاهم می کند

و از ميان دندان هايت

                   لبخندم می زند.

آری، روح تو خاکی و جانوری ست.

 

آی...

جانور ِ وحشی ِ دست آموز ِ صيد ناشدنی ِ در قفس!

به شلاق کلماتم نگاه کن

                    که به شورشت می خوانند

تا اعتراض هايت را

               در ضرباضرب خويش

                                   نوازش کنند.

 

از نسل آهوئی يا شير

از نسل عقابی يا پرستو

که نه شکار می کنی و نه شکار می شوی؟

 

جانوری در توست

             که شلاق را

                 به ابريشم تسليم

                            تبديل می کند.

                                                          1365

 

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران

پويشگران