از مجموعهء سه پله تا شکوه

آتش به سوی تو می جهد

آتش به سوی تو می جهد

نه برای سوختن

برای نوشيدن

           از خنکای پوستی که بيد بر آن خم می شود.

 

آتش به سوی تو می جهد

نه برای سوزاندن

برای آشنا شدن با جانی سوخته

     در آتش های شعله ور ِ تجربه های

                        بسيار تلخ و اندک شيرين.

 

آتش به سوی تو می جهد

که تو خود آتشی

            سوزانندهء خويش

و هر که با تو در آميزد

                   از انگشتانش

                            شعله می خيزد.

 

آتش

  در آتش گردان چشم های تو می سوزد

  در چراغ هائی که از بندرهای شبانه

                   کشتی ها را به سوی امن می خوانند.

                                                          1365

 

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران

پويشگران