از مجموعهء سه پله تا شکوه

به آنان

 

به آنان

که زندگی را در صندوق خانه پنهان کرده اند

بگو:

من زندگی را فراچنگ

                   در برابر آفتاب

                               گرفته ام

خواسته ام بسوزم

و خاکسترم را

به بادی که

          آزاد و رها

                   از آسمان تو می گذرد

                                        بسپارم.

 

رود می چمد

و سنگ ريزه های رنگين را می غلطاند.

 

بگو

که آفتاب ِ عادل

بر روشنائی ِ دل هامان قضاوت خواهد کرد

بگو

که من عشق را فقط با عشق تاخت زده ام

و دست هايم

 ـ اين خالی ِ خاموش ِ پُر جاده و راه ـ

گواه من اند.

 

رود می آيد و

             بر آسمان کوچک ِ کوهسار

                                      رنگين کمان می سازد.

 

بگو

که عشق ما از مشرق رفاقت طالوع می کند

و آسمان خالی

فقط از عشق آفتابی می شود.

 

رود بر کرانه سر می کوبد و مويه می کند.

 

بگو

که بر دستانم سرود ِ دوست داشتن جاری ست.

 

و رود به دشت می رسد.

1367

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران