از مجموعهء سه پله تا شکوه

پنجاه سال ديگر

پنجاه سال ديگر

              عطر تو

                    از خطوط و تصاوير شعر من

                                                بيرون خواهد زد

وقتی که من هنوز جوانم

                       در شعرها و

                                    رؤياهايم.

 

پنجاه سال ديگر ـ ای عمر! ـ

تصويرهايم را

         در قاب های حس و خون و

                                     رفاقت

                                         خواهند آويخت

و در کتاب های کهنه و پر خاک من

رد عبور عطرآلودت را

                         طی خواهند زد.

 

پنجاه سال ديگر

وقتی خطوط مبهم اين نامه را بروشنی خواندند

چيزی نظير گذشت زمان

از چشم ها عبور خواهد کرد

و گونه های سرخ و کودکانهء عشاق

از روشنائی تدبير کهنه خواهد سوخت.

 

آنک بگو، مرا

بر شعله های آتش پيدا کنند!

 1365

 

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران