از مجموعهء سه پله تا شکوه

شباهتی با تو ندارد تلخی ِ غربت

 

شباهتی با تو ندارد تلخی ِ غربت

شباهتی با تو ندارد عبوس ابر و

                                دميدن تنهائی.

اما تو در اين همه دميده ای

تا اين همه را هموار و رام کنی.

 

طوفانت را به دريائی خريدارم

بارانت را به چاک چاک زمينی

                             که جز علف نمی روياند

که تو خراب نمی کنی

بر خرابه ها

           آبادانی ها

                    همه از توست.

 

شباهتی با تو ندارد اين سکوت پاورچين

که از آستانهء عشق می گذرد.

1366           

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران