از مجموعهء سه پله تا شکوه

آيا هنوز...

آيا هنوز

    در سال 65 هجری شمسی هسيم؟

آيا از آسمان، هنوز

              پيغام ديروز

                     با انفجار بی خبر طاعون

                                         آغاز می شود؟

آيا هنوز هم

بر کوچه های شاملو، اخوان، نيما....

                                                          1365

 

 

از ميان شعرهای

اسماعيل نوری علا

خانه:

فارسی   ـ    انگليسی

تماس:

esmail@nooriala.com

Fax: 509-352-9630

پويشگران

پويشگران