پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

در صورت وجود فيلترينگ در ايران و کلاً تمايل به دريافت اين نوشته ها از طريق ای ـ ميل، آدرس خود را برای ما ارسال داريد >>>>

پيوند به پويشگران

 

آرشيو کلي آثار   |  مقالات   |   اسلام و تشيع   |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  جمعه گردي ها  |  شعرها  |  فايل هاي تصوير و صدا   |  کتابخانهء اينترنتي

مصاحبه ها | فعاليت ها  |  شرح حال  | آلبوم هاي عکس  |  نامه هاي سرگشاده   |  صفحات در قلمرو فرهنگ دربارهء خط پرسيک  |  تماس 

پيوند به درس هاي دانشگاه دنور  |  پيوند به پويشگران  |  پيوند به خانهء شکوه ميرزادگي  | پيوند به کميتهء نجات پاسارگاد  | پيوند به بخش انگليسي

کتاب تئوری شعر | کتاب صور و اسباب | کتاب جامعه شناسی تشيع | کتاب موريانه ها و چشمه | کتاب سه پله تا شکوه | کتاب کليد آذرخش | جستجو

 در زمينهء سياست

مخملباف و مبارزه با آواز!

بار ديگر رفراندوم و افعال بی فاعل

نامه ای به يک همراه خواستار

حمايت از شاهزاده

چرا بايد از نوشته های امروز اصلاح

 طلبان نگاهداری کرد؟

خشونت پرهيزان و مردم بی دفاع ايران

بایکوت کنندگان از دکمه های ترس نمی ترسند!

در چند و چون مطالبات داخل کشور

تأملی در روند موضع گيری های سياسی

اپوزيسيون ما با کدام دشمن مبارزه می کند؟

سال نو، و فرصت صحبت

آنچه حکومت اسلامی را بيمه کرده است

نيروی سوم در کشاکش شرق و غرب

کشوری گرفتار شرق و غرب

رابطهء معکوس نارضايتی و مقاومت

در جستجوی همگرائی های پايدار

نقش ابتدا در شکل دادن به انتها

چو فردا شود فکر فردا کنيم!

بهاری پنهان در باغ های جنبش سبز

اعتدال يا روانپريشی گريز ناپذير؟

مالکيت، فقر و گدائی ملی

فعاليت ها چگونه سياسی می شوند؟

انحلال؛ تنها چارهء رژيم های ايدئولوژيک

معناهای دوگانهء انتخاب

سناريوهائی برای ايجاد رهبری

اپوزيسيون در اغما

وقتی شيمی درمانی متوقف شود

ايران، خط دفاعی روسيه؟

چراغی که در گذشته مانده است

هدیهء تلخ و شيرين ما به مردم خاورمیانه

دو قرن آرزو

انتخابات سلاطين

تجربه ای در کثرت مداری

نگاهی به مانيفست اتحاد برای دموکراسی در ايران

وروديه های تغيير اجتماعی

رضايت سنجی و قدرت سياسی

نتايج ناموسی کردن امور

نقش افعال متعدی در کارکرد سياسی ما!

چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

ايدئولوژی های منظم و سکولاريسم دموکراتيک

نهادهای اجتماعی و پيوندهای خانوادگی

گوناگونی های ملی در تلهء زبانی آشفته

انتخابات آزاد و مطالبه محوری

نگرانی آقای نگهدار از چيست؟

دوگانهء زاينده و يگانهء مسموم

جايگاه انتخابات آزاد از منظر سکولار دموکراسی

پيوندهای درونی اصلاح طلبی با انتخابات آزاد

معضلات و معيارهای سنجش ائتلاف

چه کسی از اين گلو سخن می گويد؟

روايت نسل نابهنگامی

سلطنت عليه پاد شاهی؟

چرا سکولار دموکراسی و نه تنها دموکراسی؟

شورای ملی در ترازوی سنجش

گل های اپوزيسيون انحلال طلب به دروازهء خودی!

نيروی دافعهء تبعيض

معنا شناسی سياسی ملت

مردم سالاری، بهانه ای برای تداوم حکومت اسلامی؟!

آلترناتيو و قدرت سياسی

نگاهی به ماه مرگ و بی مرگی

چشم انداز هزارتوی اپوزيسيون در خارج کشور

ایران در انتظار رهبری کاریزماتیک یا انتخابی؟

معنای عملی پيش شرط های انتخابات آزاد

پاسخ به نامه ای از فاطمهء حقيقت جو

مقاصد نهفته در حمله به رضا پهلوی

سلطنت نرفته و جمهوری نيامده

چرا نبايد از رضا پهلوی ترسيد؟

در چند و چون آلترناتيو

حاکميت ملت و معمای نوع حکومت

کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف

در آداب گفتگو با حريفان

ترسی بدتر از مرگ

در حاشيهء کنفرانس مهرداد مشايخی در واشنگتن

مشکل اسلامیست ها با اصطلاح اسلامیسم

جنگ نوين خدايان و نابهنگامی سیاست اوباما

آقای تقی رحمانی در آستانهء تولدی ديگر

همايشی لازم، اما بر اساس برهان خلف!

خاتمی، نماد برتر اصلاح طلبی

فهرست دم افزون اشتراکات

اتحاد عليه آلترناتيوسازی؟

گمشده ای به نام شفافيت

آسيب شناسی چهارگانهء اتحاد

اوباما هنوز با آنها است

از نقد تا اتهام زنی

مدل ترکيه و آيندهء ايران

لحظهء خدمت و خيانت

اسلاميست ها در آيندهء ايران

روشنفکران ما و احتمال حمله به ايران

بررسی گزينه هائی

برای رفع استبداد مذهبی

بن بست سرپوشيدهء آقای اکبر گنجی

برخی از اگر... های پيش رو

بدآموزی های اهل قلم

سخنی ديگر دربارهء کنگره ملی و آلترناتيوسازی

کنگرهء ملی و آلترناتيو باسمه ای هم به بازار آمد!

جايگاه اصلاح طلبی اسلامی در علوم سياسی

نخبگان خارج کشور و باسمه کاری سياسی

اسب را به کدام سوی درشکه ببنديم؟

بختيار؛ شخصيت يا نماد؟

منطقهء خاکستری کوچک می شود

به نام چه کس سخن بگويند؟

کاشفان اصلاح طلب تحريم انتخابات؟

از طبرزدی تا واحدی تا بهنود

خشت اول چون نهد معمار کج...

چشم انداز دگرگون شوندهء اصلاح طلبی

روياروئی با فرع در جدال با اصل

پايان سنگلاخ خرداد ماه؟

سرگذشت تلخ آفرينندگان هيولا

جامعهء بی تبعيض چيست؟

سفارش های بی راهکرد

ما را چگونه تعريف کنيم؟

جهانی شدن، مخلوق اجتناب ناپذير نوآوری

رابطهء خارج کشور با جنبش سبز

روند تشکيل يک تيم ملی

آلترناتيوسازی وظيفهء هر تشکل سياسی است

چه کسی از وزن کشی سياسی می ترسد؟

ما و دعوای ميراث خوران ِ پدرخوانده

کنگره ای که جانشين مجلس مؤسسان نمی شود

خارج کشور، پايگاه اصلی سکولارها است

انتخابات آزاد، در خارج کشور!

عيب و هنر شورش پنجاه و هفت

از مطلقيت تا مشروطيت

تشابهات فراموش شده و اختلافات هميشه در صحنه

آلترناتيو و نبرد نظريه ها

در محکمهء  اسلاميست های سبز

خاتمی و انحلال ناخواسته ی اصلاح طلبی!

تفاوت اصلاح طلبی با رفورميسم

جستجوی واقع بينانهء حداقل

تفاوت آلترناتيو سازان با آلترناتيو

پرسش هائی دردسر آفرين

تصميم های بلاتکليف

تفاوت بين مبارزهء رايج سياسی و روند آلترناتيوسازی

از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی

چرا آلترناتيو حکومت استبدادی

هميشه در خارج ساخته می شود؟

آلترناتيوسازان و اصلاح طلبان

اپوزيسيون در نيويورک

دربارهء کميتهء تدارکاتی کنگرهء ملی ايرانيان

ملاحظاتی در باب روند آلترناتيوسازی

راهی برای خروج از بن بست آلترناتیو

لنگ کردن از خارج گود؟

اپوزيسيون زير يک سقف؟

ترازنامهء سکولار

نيروی جانشين کجاست؟

چرا نبايد جنبش سبز را واگذار کرد؟

پای سخن حجة الاسلام کديور

هنوز هم در ستايش بايکوت؟

از خردادهای بی بروتوس

در زمينهء اهانت و بی خبری

ميرحسين موسوی:

محیل و قدرت پرست، يا ساده و گيج؟

ارزيابی انتخابات آزاد همچون يک گفتمان

تفکر دلبخواهی و مشکل تاکتيک ها

اتحاد بد، اتحاد خوب

آيا قطار به انتهای تونل نزديک می شود؟

منطق ماقبل تاريخ در اصلاح طلبی مذهبی

سقف خواست های اصلاح طلبان مذهبی کجاست؟

مهر حلال و جان نا آزاد

جنبش اجتماعی مدرن

نمی تواند شکست بخورد

شطرج باز مستأصل

ترس، زادهء تنهائی ست

زردها بی خود قرمز نشدند...

چرا جامعهء ما مدنی نشده؟

آقای کديور هم بهتر است

در حد گليم خود بماند

جنبش خودجوش سبز و حاکميت ايرانی

جنبش سبز و حکومت نظاميان اسلامی

استقلال ايران يا بيمهء اتمی ولايت فقيه

حکومت کمی مذهبی، کمی سکولار؟!

نسبت ميانه روی با قاطعيت

از سکولاريسم صد درصدی تا سهراب و ندا

سرگردان بين تاکتيک سبز

و استراتژی خاکستری

چرا موج سبز آقای موسوی کور رنگ است؟

آيندهء اصلاح طلبان و نقش مهندس موسوی

بـرچـيـدن ديـوار بـيـداد

اردوگاه اپوزيسيون آلترناتيو ساز کجاست؟

آيا هفتهء آينده حساب نسل کنونی

با نسل 57 صاف می شود؟

دولت سايه و آغاز دوران انحلال طلبی

بايکوت نمايش اقتدار ملت است

مصلحت نظام

و بوسهء مرگ رهبر بر پيشانی کانديداها

تشخيص آتش و پنبه

جايگاه گزينهء بايکوت در انتخابات پيش رو

مستضعفان! دوباره با شما کار دارند

رفتارشناسی اشغالگران

جامعهء مدنی يا جامعهء سکولار

ساکن خانه ی شيشه ای

خروج بی هزينه از بن بست؟

پرزيدنت اوباما و سياست مشت های باز

برنامه ريزی و ذهنيت ما

مبانی ضد سکولاريستی اصلاح طلبی

معمای رضا پهلوی

مشروطيت، تحزب و گريز از ايدئولوژی

قتل فروهرها و

نکته ای دربارۀ قتل های زنجيره ای

يقين آگاهانه به آزادی، عين آزادی است!

اصلاحات، مصلحت، ضرورت

مانيفست درماندگی؟

گمانه زنی دربارهء شکل رژيم آينده

جنبش عدم تعهد،

فکر شريف و ميهمانی اشباح

جامعه شناسی  ِ نارضايتی (بخش اول)

لزوم رمزگشائی از پايگاه مردمی

خدمت ناخواستهء ولايت فقيه به سکولاريسم!

استقلال، ديروز يا فردا؟

گره کور احزاب مذهبی

دو دريچه، گشوده بر باغ سوختهء جبههء ملی

تأملی بر مقولهء آلترناتيوسازی

نيروی سياسی: آسايشگاه يا زايشگاه؟

کدام طيف، کدام نيرو، کدام همبستگي؟

قداست و عقب ماندگی

فقدان منافع مشترک در خارج از کشور

به آقای سيد علی خامنه ای

نجات هويت از چنگ ايدئولوژی

ولايت فقيه و مشکل حکومت ملی

نژاد، جنسيت، مذهب؛

يا برنامهء عمل برای فردای آمريکا؟

تاريخ ترس محتسب خورده

آيا حکومت اسلامی ايران ارتجاعی نيست؟

منطقهء خاکستری در جغرافيای اپوزيسيون

گزينه های انحلال حکومت اسلامی

نسبت ما با احمدی نژاد چيست؟

قانون ظروف مرتبطه و اسلام زدگی ما

 چرا همه به 28 مرداد محتاجند؟

دگرديسی حکومت در جوامع مسلمان

جنگ هفتاد و دو ملت

هنگام درو (انرژی هسته ای)

صدام به اين آسانی ها نمی ميرد

حساب جمهوری اسلامی و حساب ملت ايران

هزارتوی اصلاحات و معنای انقلاب

اکبر گنجی آمده چه بگويد؟

بی تقوائی هسته ای، در سه برداشت

آقای نراقی! همين که خودتان

خودی شده ايد بس نيست؟

در سر دولتمردان اسلامی چه می گذرد؟

کدام سفارتخانه از شما حمايت خواهد کرد؟

شکست در محراب امامت

شعار ايران چيست؟

معنای شعار خامنه ای بايد برود چيست؟

 تصوير اصلاح ‌طلبی در آينه سخن حجاريان

به کجا چنين شتابان؟

اکبرگنجی، گلی که سنگ را ترکانده ‌ست...

بزرگداشت مصدق چه فايده‌ای دارد؟

مقاله ای از 32 سال پيش: انقلاب مشروعه!

اسلام واقعی که بت می شکند،

نه آنکه بت می آفريند!

 

 در زمينهء آلترناتيوسازی

در چند و چون عوامل پيدايش آلترناتيو

پرسش هائی از آقای دکتر عليرضا نوری زاده!

دعوتی به بی اعتباری؟

از سلطنت همه کاره تا پادشاهی هيچ کاره

جمهوريت يا جمهوری؟

آلترناتيو عام، آلترناتيو خاص

پيامبران سيارهء جديد ميمون ها

چند و چون استراتژی ِ انحلال

حزبی اينجائی برای روزگار فردائی؟

آلترناتيوسازی يعنی آماده شدن برای فردا

در جستجوی هم پيمان

در جستجوی ده درويش

چند ملاحظه دربارهء حواشی يک کنگره

شرط فراموش شدهء اتحاد

مقولهء موازی سازی

چند و چون ِ چهار سال ِ به هدر رفته

چلبی سازی و رابطه با بيگانگان

آلترناتيوسازی يا چلبی سازی؟ مسئله اين است!

سرمايهء ملی يعنی چه؟

شروط و موانع آلترناتيوسازی

آلترناتيوهای ديروز و امروز و فردا

انقلاب و آلترناتيو

استراتژی آلترناتيو سازی و دشمنان اش

 

 در زمينهء سکولار دموکراسی

ده سال جمعه گردی، از سکولاريسم نو تا سکولار دموکراسی

تجسم اصلاح طلبانهء يک ايرانِ سکولار!

از کثرت مداری تا سکولار دموکراسی

دست آوردهای يک کنار هم نشستن

جنبش سياسی و برنامه های اجرائی

ربط غيرمستقيم مديريت نامتمرکز با حل مسائل اقوام

اپوزيسيون و سياست کشورهای غربی

کنگرهء سکولار دموکرات ها و غياب نوانديشان مذهبی

وعده گاهی برای انديشيدن به ايران آزاد و آباد

حکومت اسلامی و جنازهء نويسندگان سکولار

تفاوت های اسلاميسم در ترکيه و ايران

دعوای اصلی بر سر چيست؟

ما و نهادهای مدنی خارج کشور

تفاهمی در غياب نمايندگان واقعی ملت ايران!

گزارشی نوروزی به سکولار دموکرات های ايران

نظريه های فقهی در خدمت منافع متغير دينکاران (4)

سکولاريسم و اژدهای هفت سر دينکاران (3)

سکولاريسم و سنجهء شکل گرفتگی نهاد مذهب (2)

شرايط موافق و ناموافق برای استقرار سکولاريسم در ايران (1)

شروط و موانع آلترناتيوسازی

آلترناتيوهای ديروز و امروز و فردا

منافع ملی؛ ابهامات و خطرات

معناهای کاربردی واژهء سکولار

شارلی ابدو و همپوشانی آزادی و اختيار

نشانی های آينده ای آرزوئی

در چند و چون سکولار نبودن امام حسين!

يک انتخاب ساده اما مهم

مجاهدين، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم!

حکمت جداسازی سيمين از شاملو

حاشيه های دلشکن يک کنگره

آنچه در کنگرهء سکولار دموکرات های ايران گذشت

در آزمون تيمور لنگ

از فرهنگ انتقاد تا فرهنگ بوکو حراميان

نامه ای برای دو عليرضا!

حاکميت ملت، معنای دقيق مشروطيت

دموکراسی؛ واژه ای با چند معنا

انقلاب و آلترناتيو

در خوب و بد راديکاليسم

استراتژی آلترناتيو سازی و دشمنان اش

کيسه بوکسی برای نوآمدگان

منافع ملی، در سالگرد انقلاب اسلامی

ويروس های دست ساخت رژيم

محاصرهء خارج از داخل؟

گفتن به وقت خاموشی؟

رابطهء سکولار دموکرات های داخل و خارج

سکولار دموکراسی؛ مأموريتی زمانمند

در چند و چون موضع گيری های سکولار دموکرات ها

سه يادداشت در تولد، نوزائی و ماندگاری

گذار شش سالهء مشايخی از توفان

اقليت های دينی و سکولاريسم

سکولاريسم عليه سکولاريسم

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش دوم

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش اول

ديدگاه سياسی فقاهت شيعهء امامی

و چالش سکولاريسم

چهار شب سکولار در شمال کاليفرنيا

فهرستی از اعتقادات سکولارهای سبز

مشکل سکولار شدگی اصلاح طلبان مذهبی

سکولاريسم در روياروئی با حکومت و حاکم

راهبندان سياسی برای نوانديشان مذهبی

پرهيز از انحلال طلبی، چرا؟

راه حلی به نام سکولاريسم سياسی؟

اختراع همزيستی

سال پسا اسلاميزم؟

پل مفقودی بين خواست ها و شعارها

جمهوری اسلامی سکولار را خدا هم نافريد!

جهانگردی در يک شهر

جوانهء سبز سکولاريسم

در سرمای سپيد تورنتو

گذشته ای که در حال گم شدن است

اخيراً می گويند حکومت اسلامی

هم سکولار است!

سکولار بودن، همچون پيش شرط مدرن بودن

چقدر از الله باقی مانده است؟

رابطهء سکولارها با مراجع تقليد

هزينهء تغيير، اما کدام تغيير؟

حکومت کمی مذهبی، کمی سکولار؟!

آيا محاکمهء سکولاريسم در راه است؟

آيا سکولاريسم بمعنای

جدائی دين از دولت است؟

نگذاريم اسلاميست ها رنگمان کنند

ايران برای همهء ايرانيان؟

مبانی ضد سکولاريستی اصلاح طلبی

سکولاريسم و اخلاق

چرا نوانديشان مذهبی

از سکولاريسم می گريزند؟

سکولاريسم: ضرورت يا پيروی از مد؟

ريشهء برخی سوء تعبيرها

دربارهء سکولاريسم

انديشيدن، بيرون از جعبه!

چگونگی مدرن شدن بدون سکولار بودن

تحول دو مرحله ای ايدئولوژی ها

انتخابات آمريکا و انتخاب های ما

کارکردهای شگفت ناکجا آباد

گوهر سکولاريسم تقابل با تبعيض است

چرا دانشگاه يک نهاد سکولار است؟

حکايت مسافری که اتوبوس را مقصد بپندارد!

رابطهء ايده و ايدئولوژی،

رابطهء گرد و گردو ست!

چرا سکولاريسم بايد نو شود؟

سکولاريسم و تجربهء ترکيه

 

 در زمينهء مطالبه محوری

طلب هرگز تقاضا و تمنا نيست!

مطالبه محوری: هم اکنون اما فقط در ايران

سکوت شان سرشار از چيست؟

فصل زودگذر مطالبات

در چند و چون ارزيابی فرصت ها

تحقق دموکراسی دينی، و دفع شر اصلاح طلبان

 

 در زمينهء انتخابات

سکولار دموکرات ها و انتخابات پيش رو

پيرامون تحريم فعال و جوانگرائی

 

 در مورد اصلاح طلبی و انحلال طلبی

روزی که کليد شوخی دردناک قفل سازان است

در شناخت دو گونه اصلاح طلبی

 

  برخی خاطرات 

دربارهء موج نو و شعر احمدرضا احمدی (گفتگو با محمد تنگستانی)

در مورد کارگاه شعر

به پای هم پير می شويم!

در اين سالگرد نقره ای

سفرنامهء نيويورک (سيمين بهبهانی)

از قله ای که سيمين (بهبهانی) بر آن ايستاده است

يادی از اميرهوشنگ کشاورز صدر

چهره خانه

نوروز عيوضی

ده سال با سيمين دانشور

يک سال با بيژن اللهی و جزوهء شعر

مردی با کمان و مرز موسيقی

دربارهء اسفنديار منفردزاده

به ياد چشم تيزبين سينمای ما، باربد طاهری

در حواشی روزگار يک شاعر جن زده

(هوتن نجات)

يادداشت کوتاه دربارهء نادر ابراهيمی

به ياد لبخندِ براستی با شکوهِ اکبر رادی

پيام به مجلس يادبود تيرداد نصری

دربارهء مرگ تيراد نصری  1 و 2

پروژهء دن کيشوت سازی از کامران شيردل

ورجاوند براستی ورجاوند شد

بازگوئی تدفين يک شاعر (فروغ فرخزاد) در 41 سال پيش

به ياد نادر نادرپور

خاموشی حسن شهباز

سمبوليزم تدفين شاعر در امامزاده طاهر

م. آزاد، پرنده سرخی در کويرهای صدا...

در سوگ منوچهر آتشی

نيزه ای زير گلوی م.به آذين

هزينه بالای آدم سازی: سيد محمد بهشتی

درباره يک سايه نشين: يادی از سيروس طاهباز

سالگرد تولد يک شيرآهنکوه ديگر: بهرام بيضائی

مرتضی مميز و آفرينش تخصص

با داوود رمزی، از جوانی تا همين حوالی

شاعر در خواب

مسکوب، آبروی غربت ما بود...

نوشتن در بامشاد اسماعيل پور والی

اميرو در ايران مانده است ( امير نادری)

از سینما تا فرزانه (تأییدی)

نادرپور، در چند عکس ـ نوشته

مرگ يک روستائی فرنگی مآب ( غفار حسينی)

پيرامون مقاله ای درباره ی غفار حسينی

بزرگداشت آقا بزرگ علوی

اين خانوادهء بزرگ (سفرنامه آمريکا)

شواليه های ميزگرد کاخ جوانان (1346)

سيری در سه منزل تا مرگ

(در نخستين سالگرد مرگ فروغ فرخزاد)

در مرگ فروغ فرخزاد (اسفند 1345)

 

 در زمينهء شعر

دربارهء موج نو و شعر احمدرضا احمدی (گفتگو با محمد تنگستانی)

تئوری ِ جوهر و عرض در شناخت شعر

قسمت اول    قسمت دوم

هادی خرسندی و غافلگيری هايش

ريشه های باستانی شعر نو

نگاهی به کتاب شعر متعهد ايران

نامه ای به پرويز شاپور جوان (نگاهی به نامه فروغ فرخزاد)

شاملو و آينده ی شعر فارسی

قرآن در شعر شاملو؟

بزرگداشت اسلامی حافظ!

دربارهء ژاله اصفهانی

شعر مهاجر فارسی، حال و آينده‌ی آن

 شاملو، شاعری که رفتنی نيست

شاملو و هويت جديد ما

نقش احمد شاملو در تحول شناخت ما از شعر

صدف خالی يک تنهائی (دربارهء شعر هوشنگ ابتهاج)

فروغ، آخرين شعلهء بلند شعر نيمائی

يادداشتی درباره شعر منوچهر يکتائی

گفتگو با زنده ياد نادر نادر پور

پیشگفتاری بر دفتر سالنامه ی بیست و یک

مجموعهء شعرهای فاروق اميری

جمال واژه ای که ابدی نمی شود (درباره لبريخته ها)

گفتگو با يدالله رويائی

بحران در شناخت شعر

درباره شعر سياسی و سعيد سلطانپور

آخرين کتاب اخوان ثالث و مسئله بازگشت ادبی

 

 در زمينهء نقد ادبی

نامه ای درباره ی رستم و سهراب ـ (پيوند به پاسخ)

اثر یا هنرمند، آيا مسئله این است؟ (اردیبهشت 1372)

نقش آزادی در آفرینش های شعری (خرداد 1371)

سه نگاه به مسئله ی ارزشیابی های هنری (تیر 1369)

 

 در مورد فعاليت های فرهنگی

از زمانه ای که جوان بود...

(داستان برپا کردن سازمان انتشارت طرفه در سال 1343)

استفاده سیاسی از دانشنامهء ایرانیکا؟

نيزه ای، زير گلوی م. به آذين

گاهشمار ادبی / فرهنگی ِ دههء چهل

نقش آقای دکتر يدالله رويائی در کانون نويسندگان ايران

کانون نويسندگان و روياروئی با دولت ها

بازی بين دو بهار (نوشتن در بامشاد اسماعيل پور والی)

بيانيهء پويشگری (با شکوه ميرزادگی)

اين خانوادهء بزرگ (سفرنامهء آمريکا)

 

 در زمينه سينما

تفکراتی در مورد سينما

گفتگو با جمشيد اکرمی

 

 

 در مورد اسلام و تشيع

قرائت های سياسی و غيرسياسی از اسلام

تغيير قبله، آميزه ای از دين و سياست!

واژه ای که از آن خون می چکد!

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش دوم

سابقهء جداسازی مذهب از حکومت در ايران

بخش اول

خليفه و سلطان!

بدعت در روايات استوره ای از واقعيت

اسلام: منشاء اصلی تفرقه در خاورميانه

بازگشت خونين به اجتهاد

کدام اسلام، کدام ايران، کدام دشمنی؟

ريشه های دشمنی اسلام با ايران

خدمات اسلام به ايران؟

چرا سخنان خامنه ای در عید غدیر

تفرقه انگیز است؟

جوراسيک پارک خاورميانه

آخوند، سنجهء رشد فرهنگی جامعه

سرزمين هزار خرافه و يک خرد

حقانيت، مشروعيت، قانونيت در اسلام:

1   2  3

ارتباط تاريخی ايران با جنوب لبنان:

1   2   3   4  5  6

خطر تماس با امام زمان

تزريق ابهام در رگ وحی ...

آيا حافظ تعزير را به تکفير ترجيح می داد؟

تشيع امامی: ظاهری جنگنده و

باطنی فرصت طلب

جهانی سازی و اسلام

امام زمان در سازمان ملل

مکتب انتظار

چرا خدا را نيايش می کنيم

خدای ربوده شده

 

 در زمينه جامعه شناسی

مدرنيته، سنت و مذهب؟

چشم اندازهای جهانی شدن

رمزگشائی از مفهوم رژيم

مدرنيسم و اصل تفکيک

ايدئولوژی و مشکل جان شريف آدميت

وقتی که غير به جای من می نشيند

برتری های فرهنگی، خيال يا واقعيت؟

بيابانگردان چگونه پيروز می شوند؟

وضع موجود و پاسداران آن

انتظار بيهوده از تاريخ؟

چرا خدا را نيايش می کنيم؟

خدای دزديده شده

ايدئولوژی و برخورد با واقعيت

ترس از دموکراسی

موانع پيدايش جامعه مدنی در ايران

زن، يک گره ايدئولوژيک

 

 در مورد جامعه شناسی دين

چرا مذهب همان ايدئولوژی است؟

دانش تجربی چگونه آسمانی شد؟

کلاف سردر گم اخلاق

پيوند مهلک فقه و فسا د

در ستايش بتکده ها!

امام مرده سخن می گويد!

مذهب عليه دين

ممنوعيت انديشيدن به اصول

جهانی سازی و اسلام

چرا خدا را نيايش می کنيم

خدای ربوده شده

 

 در مورد نوآوری دينی

نسبت نوانديشی با اصلاحات

پروژهء بازسازی روحانيت؟

مسلمان يا اسلاميست؟

از صراط مستقيم تا نوانديشی مذهبی

حکومت اسلامی و بند ناف نوانديشی امامی

وسوسهء غرب و نوانديشان دينی

جامعه شناسی نوانديشی الگودار

چرا نوانديشان مذهبی

از سکولاريسم می گريزند؟

يک مرتد و هزار مفتی

بن بست نوانديشی مذهبی

در حکومت اسلامی

روياروئی با صلابت کلام قدسی

ديداری رؤيائی در مشهد

نظريه پردازی های ما و مشکل آقای گنجی

جايگاه خرد در نو انديشی دينی

سياست زدگی در نوانديشی دينی

بازی کوسه و ريش ِ پهن آقای حجاريان

گاندی يا اسامه؟

موانع ساختاری نوانديشی دينی

نسبت نوانديشی دينی با سکولاريسم

چرا عبارت روشنفکر دينی جمع اضداد

و امر محال است؟

مقاله ای از 32 سال پيش: انقلاب مشروعه!

اسلام واقعی که بت می شکند،

نه آنکه بت می آفريند!

 

 دربارهء هويت تاريخی و اکنونی

سفرنامهء نيويورک

عمامه مداران پارسی می شوند!

نوروز: مژدهء پيروزی های ترديد ناپذير

در ميان بهائيان ايران

درسی از نوروز

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

اين سوی پرچين عيد می شود

ايران يکپارچه يعنی چه؟

کورش، پلی بين ديروز و امروز

خانم،  آقا، به من بگوئيد کيستم!

سعدی، ميان احمدی نژاد و اوباما؟

کدام زرتشت، انديشه ورز يا پيام آور؟

نوروز، با اوين...

روزگار آلترناتيو

کورش و عصبانيت  کمونيستی!

ملت مسلمان ايران وجود خارجی ندارد!

غرور ملی، المپيک پکن

و کميتهء نجات پاسارگاد

در جستجوی غرب زدگان

پرسپوليس،

نامی که آخوندها از آن می ترسند!

نوروز شادی های بی آداب و ترتيب

تاريخ ما و سکولاريسم

مشکل اصلی ايرانيان با اسلام

هزارتوی بازشناسی خويش

 جوانان معصوم و فريب 29 اکتبر!

اذان بی وقت در ماه بزرگداشت کورش بزرگ

در جستجوی آئينهء مهرآئين

روزی که ديگر ايرانی نباشيم (در سالگرد تأسيس کميته نجات پاسارگاد)

نوروز و گرفتاری ما با سنت

تاريخچه آرامگاه فردوسی

آيا به اين ها می شود بچه ايران گفت؟

بلبشوی فرهنگی در دولت آقای احمدی نژاد

پاسارگاد، شهری در دل خاک

مليت ما و پاسارگاد

هويت ما و پاسارگاد

ديوار سیوند و جام جهان نما

جور ديگر باید ديد ـ درباره پاسارگاد

    دیوانه و سنگ و چاه ـ در ماجرای پاسارگاد

خيزيد و خز آريد....

    چگونه میراث فرهنگی خود را حفظ کنیم؟

آن لحظه ی شیرین بیداری

ققنوس، از استوره تا واقعيت

در حاشيه کنفرانس سيرا (2005)

تهاجم فرهنگی: واقعيت يا ضرورت؟

جغرافيای نوروز

کشور خارج از کشور

 

 در مورد زبان  و خط  و تاريخ

حقوق بشر؛ امری جهانی يا فراگير؟

نتايج ناموسی کردن امور

نقش افعال متعدی در کارکرد سياسی ما!

قفل شدگی در گذشته

چهار سوار خاطره

نوشتن، بدون زيرنويس

ضرورت مذهب زدائی از مفهوم بنيادين حکومت

    نردبام آسمان است این زبان

هم تجزيه ناممکن و هم ترکيب، ممنوع!

    ريشه يابی واژه ها و هويت فرهنگی

اين قند پارسی

 دربارهء واژه های پيوند و بيگانگی

چرائی و چگونگی نوشتن زبان فارسی به خط پرسيک

گفتگو دربارهء نوشتن فارسی به خط پرسيک

 

 در زمينه رسانه ها

تکنولوژی بازجستن روزگار وصل

مأموريت ناممکن در واشنگتن!

پل هائی که ديگر ويران نمی شوند

 

 در زمينهء دموکراسی

جای خالی احزاب غير ايدئولوژيک

انتخاباتی آزاد از چه چيز؟

از انتخابات آزاد تا ديکتاتوری اکثريت

دموکراسی و نقش نخبگان (پالتاک)

دموکراسی، انتخابات و نقش نخبگان

ديکتاتوری عوامانه و نتايجش

دموکراسی های يک بار مصرف

در ستايش بايکوت

ممکنات و اثرات اتحاد برای دموکراسی

فرهيختگان ما، بازيگران دور دوم انتخابات

نقش عقلانيت در تصميم گيری دکتر معين

 

 در مورد آزادی بيان و حقوق بشر

احترام دموکراتيک به باور مردم

به آذين و کانون نويسندگان ايران

آيا خدا هم از آزادی بيان می ترسد؟

زنان ايران، چهره به چهره ی هيولا

آزادی بيان با هيچ چيز مرز ندارد،

حتی با اهانت به مقدسات

آقای دولت آبادی، شما عضو کانون نويسندگانيد يا شورای تشخيص مصلحت؟

    سانسور، نشانه ضعف يا نماد قدرت؟

کار يک دستگاه ارشاد فرهنگی چيست؟

 

 در زمينه مسائل دانشجوئی

18 تير 1378، آغازگاه جنبش دانشجوئی ايران

جنبش دانشجوئی در مسير خروج از تاريکی

چهل سال زندگی در ماه مه...

 

 در زمينهء ناسيوناليسم

ناسيوناليسم واقعی فقط سکولار است

سنگ بنای همهء مفاهيم سياسی مدرن، مليت است

سند مالکيت خليج فارس

در آذربايجان امضا شد

آيا بابک خرمدين مال من هم هست؟

ملی گرائی افراطی چه صيغه ای ست؟

ملی گرايي، بی کورش؟

کدام مخاطب، در جبههء ملی؟

پيامی به مردگان سياسی

جدال بر سر مالکيت جبههء ملی؟

زشت و زيبای ملی گرائی

 

 در زمينهء عدم تمرکز

چشم انداز مسئلهء اقوام در يک حکومت سکولار دموکرات

مدلی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

دادخواهی يا گردنکشی؟

مجاهدين، احزاب کردی، و کنگرهء بوخوم!

تجزيه آفريننان خطرناک ترند!

تجزيه آفرينان و آيندهء ايران

کشور نوين کردستان و زبان کهنهء سياسی ما

چرا هويت مسئله ای سياسی نيست؟

گوناگونی های ملی در تلهء زبانی آشفته

رابطهء گمشدهء عدم تمرکز با فدراليسم

مفهومی جعلی به نام فدراليسم زبانی

سيستم ها؛ زادگاه رضايت و استبداد

وظيفهء تاريخی احزاب منطقه ای

فدراليسم و حاکميت مشترک ايرانيان

چرا از فدراليسم می ترسند؟ (ويدئو)

گفتگوی مشوش در کشوری چند مليتی

منطق درهمريختهء جدائی طلبی

همبستگی با تجزيه طلبان؟

فدراليسم مدرن، سيستمی ضد قومگرائی

ايالات متحده ايران، پاد زهر تجزيه و استبداد

 

 

 

 

 

 

 

0000000