واژه خانه

در چند و چون واژه های علوم اجتماعی و سياسی

در برنامهء «نگاه» بمديريت عليرضا ميبدی

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل

تاريخ پخش

ويدئو

فايل صوتی

دانلود

1. مقدمهء اول

20 بهمن 1395

8 فوريهء 2016
2. مقدمهء دوم: خوشه های زبانی / واژهء «ملت»

22 بهمن 1395

10 فوريهء 2016
3. تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (1) 29 بهمن 1395 17 فوريهء 2017

4. تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (2) 4 اسفند 1395 22 فوريهء 2017

5. تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (3) 11 اسفند 1395 1 مارس 2016

6. تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (4) 18 اسفند 1395 9 مارس 2016

7. عيد نوروز و تعريف حاکميت

2 فروردين 1396

22 مارس 2017

8. تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (5)

7 فروردين 1396

29 مارس 2017

9. نقش جهان بينی در تعريف اصطلاحات سياسی

18 فروردين 1396

7 آوريل 2017

10. نتايج سياسی تحول در جهان بينی (1) 8 ارديبهشت 1396 28 آوريل 2017

11. نتايج سياسی تحول در جهان بينی (2) 15 ارديبهشت 1396 5 مه 2017

12. زاده شدن حکومت از دل حاکميت (1) 18 ارديبهشت 1396 8 مه 2017

13. زاده شدن حکومت از دل حاکميت (2) 29 ارديبهشت 1396 19 مه 2017

14. حاکميت ملت و نهادسازی در حکومت (1)

15 خرداد 1396

5 ژوئن 2017

15. حاکميت ملت و نهادسازی در حکومت (2)

19 خرداد 1396

9 ژوئن 2017

16. حاکميت ملت و نهادسازی در حکومت (3) تفاوت ها

29 خرداد 1396

19 ژوئن 2017

17. حاکميت ملت و نهادسازی در حکومت (4) رانت خواری

31 خرداد 1396

21 ژوئن 2017

18. نهادسازی سياسی: شباهت با شرکت های سهامی عام و خاص

30 تير 1396

21 جولای 2017

19. تمرکز و عدم تمرکز

9 امرداد 1396

31 جولای 2017

20. جامعهء يک رنگ و جامعهء رنگارنگ (1)

13 امرداد 1396 4 اگوست 2017

21. جامعهء يک رنگ و جامعهء رنگارنگ (2) 20 امرداد 1396 11 اگوست 2017

22. نقش کشورهای کوچک و بزرگ 27 امرداد 1396 18 اگوست 2017

23. نسبيت مفاهيم قراردادی - مفهوم کمال - مفهوم ملت 6 شهريور 1396 28 اگوست 2017

24. نسبيت مفاهيم قراردادی 2 - مفهوم ملت و شهروندی 10 شهريور 1396 1 سپتامبر 2017

25. «لات ها و جاهل ها» با مسعود نقره کار (1)

17 شهريور 1396

8 سپتامبر 2017

26. «لات ها و جاهل ها» با مسعود نقره کار (2)

22 شهريور 1396

13 سپتامبر 2017

27. حکومت مکتب گريز و مفهوم تحزب

31 شهريور 1396

22 سپتامبر 2016

28. سکولاريسم، لائيسيته، و روحانيت

10 مهر 1396

2 اکتبر 2017

29. معنای توطن

17 مهر 1396

7 اکتبر 2016

30. «مهستان» در زبان فارسی

و «مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران»

26 آبان 1396

17 اکتبر 2017

31. ضرورت های تشکيل مهستان (1) 3 آذر 1396 24 نوامبر 2017

32. ضرورت های تشکيل مهستان (2) 7 آذر 1396 28 نوامبر 2016

33. معنای واژهء «چاره» و ارتباط آن با «آلترناتيو» (1)

17 آذر 1396

8 دسامبر 2017

34. يادی از بهرام بيضائی و

نقش متخصصين خارج کشور در آيندهء ايران

27 آذر 1396 18 دسامبر 2017

36. نقش اسم ها در زندگی انسان - روند پايان کار حکومت اسلامی 6 دی 1396 27 دسامبر 2017

37. مهستانی برای سکولار دموکرات ها دی 1396 ژانويه 2018

38. نقش آغازگاه های تاريخی

27 بهمن 1396 16 فوريه 2018

39 - از همبستگی تا ائتلاف (1) 15 فروردين 1597 4 آوريل 2018

40 - از همبستگی تا ائتلاف (2)

20 فروردين 1397

9 آوريل 2018

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA