واژه خانه

در چند و چون واژه های علوم اجتماعی و سياسی

در برنامهء «نگاه» بمديريت عليرضا ميبدی

 بازگشت به خانهء نوری علا

نام فايل

تاريخ پخش

ويدئو

فايل صوتی

دانلود

مقدمهء اول

20 بهمن 1395

8 فوريهء 2016
مقدمهء دوم: خوشه های زبانی / واژهء «ملت»

22 بهمن 1395

10 فوريهء 2016
تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (1) 29 بهمن 1395 17 فوريهء 2017

تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (2) 4 اسفند 1395 22 فوريهء 2017

تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (3) 11 اسفند 1395 1 مارس 2016

تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (4) 18 اسفند 1395 9 مارس 2016

عيد نوروز و تعريف حاکميت

2 فروردين 1396

22 مارس 2017

تعاريف مدرن ملت ها و خرده ملت ها (5)

7 فروردين 1396

29 مارس 2017

نقش جهان بينی در تعريف اصطلاحات سياسی

18 فروردين 1396

7 آوريل 2017

نتايج سياسی تحول در جهان بينی 8 ارديبهشت 1396 28 آوريل 2017

©2004 - Puyeshgaraan | E-mail  |  Fax: 509-352-9630 | Denver, Colorado, USA