بازگشت به خانه شکوه ميرزادگی                                                                                                                                    بازگشت به ورودی پويشگران       تماس

داستان بلندِ بيگانه ای در من

پيوند به متن ترجمه انگليسی رمان

بيگانه ای در من

 

متن چاپی را می توانيد از ناشر کتاب

 

يا از

و يا از

 

و نيز ديگر کتابفروشی های معتبر

خريداری کنيد

 

 

A review by Jaleh Pirnazar


That Stranger Within Me

Subtitle:   A Novel from Iran

Writer: Shokooh Mirzadegi

Translator: Esmail Nooriala
Publisher:    IBEX Publishers 1999
ISBN:   0-936347-83-X

Binding:   Softcover
Language:   English
Catalog #:   093634783X

متن فارسی در کتابخانه ديجيتالی پويشگران

بخش اول: صفحات 1 تا 27

بخش دوم: صفحات 28 تا 58

بخش سوم: صفحات 59 تا 105

بخش چهارم: صفحات 106 تا 151

بخش پنجم: صفحات 152 تا 181

بخش ششم: صفحات 182 تا 213

بخش پايانی: صفحات 214 تا 235

برنده جوايز ادبی باران و سپاس ـ 1994

چاپ اول 1993  استکهلم

چاپ دوم 1996  لوس آنجلس

چاپ سوم 1998  لوس آنجلس