پيوند به خانهء اسماعيل نوری علا       پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

اين دنيا و آن دنيا، در برابر هم

تهيه کنندهء برنامهء اين هفته: اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 4 در پيشگاه فرهنگ ـ 10 ژانويه 2007

پيوند به آرشيو

       
 

http://www.youtube.com/watch?v=X-g3hd4_d2U