آرشيو کلي آثار    شرح حال      فعاليت ها     آلبوم     جستجو        تماس    

English Section

 

کتابخانهء اينترنتي 

پانزده کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب

در شعر امروز ايران

تئوری شعر:

از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء سه پله تا شکوه

مجموعهء کليد آذرخش

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

فدراليسم يا عدم تمرکز

در چند و چون آلترناتيو

در چند وچون انتخابات آزاد

سخنرانی بمناسبت انتشاردو کتاب

 دربارهء سکولاريسم نو

مجموعهء تلويزيونی

در پيشگاه فرهنگ

مجموعۀ در قلمرو فرهنگ 

نظری  دربارهء نوری علا

 نظر شهرام همايون

سفر ترامپ به ریاض، تنگناهای حکومت اسلامی ونقش اپوزیسیون
همراه با حسن اعتمادی و رامین پرهام
در برنامهء تلويزيونی ياران با مدیریت علیرضا میبدی

2 خرداد 1396

بایکوت کنندگان از دکمه های ترس نمی ترسند!

قلت اعتناء مردم به تحريم های اعلام شده از جانب اپوزيسيون و، در عين حال (بر اساس آمار اعلام شده از جانب حکومتی که هميشه دروغ گفته است) شرکت نکردن 16 ميليون ايرانی صاحب رأی در اين انتخابات (حتی اگر همين عدد را واقعی بدانيم) نشان از عمق و گسترندگی آگاهی مردم نسبت به بازی های رژيم و امتناع آگاهانهء آنها از شرکت در اين بازی ها دارد. اينان همان بايکوت کنندگان انتخابات، يا بهتر بگويم کل رژيم اند، که به خيابان نيامده و رأی نداده اند. اينان همان کسانی هستند که از عواقب رأی ندادن نترسيده و با عدم حضور خود در حوزه های رأی گيری اعلام کرده اند که اين رژيم را در کليت خود نمی خواهند و اين امتناع نه از آن سر است که کسی در اپوزيسيون خارج کشور شرکت در انتخابات را حرام اعلام کرده است. اينها آگاهانه تصميم گرفته و بخواست حکومت تن در نداده اند. اينگونه بايکوت اگر رهبرانی هم داشته باشد آنها را بايد در جمع کسانی همچون مهندس امير انتظام، کورش زعيم، دکتر ملکی، زندانیان سياسی و بسياری ديگر از چهره هائی جستجو کرد که، نه با تحريم کردن و اعلاميه دادن، که يا با تکذيب خبر شرکت خود در انتخابات و يا با امتناع از اظهار نظر در اين مورد، و تنها با رفتار خود به ضرورت عدم شرکت در اين مضحکه رأی داده اند. و بدرستی که مخاطب اپوزيسيون سکولار دموکرات ايران هم همين گروه هر دم گسترنده از ايرانيان اند. اپوزيسيون هرگاه از سودای اعلاميه صادر کردن و تحريم دست برداشت، در زير پرچم خواستاری حکومتی غيرمذهبی (سکولار) و غيراستبدادی (دموکرات) گرد هم آمد، و برای مخاطبان اش برنامه های مثبت آزادی و آبادی را ارائه داد، و اعتماد آنها را به جمع خود جلب کرد، آنگاه می تواند مطمئن باشد که حاميان پيروزی اش بر حکومت اسلامی بسا بيش از 16 ميليون بايکوت کنندهء مذکور در آمارهای فروکاهنده و دروغين کنونی اند.

واژه خانه: زاده شدن حکومت از دل حاکميت

در برنامهء نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

فايل تصويری        فايل صوتی         دانلود

19 ارديبهشت 1396

انتخابات و نظر دولت ترامپ در مورد حکومت اسلامی

اسماعيل نوری علا، حسن اعتمادی و بهروز بهبودی

در برنامهء ياران بمديريت عليرضا ميبدی

19 ارديبهشت 1396

پیوند با روسیه، دخالت در سوریه، و گسترش بحران اقتصادی

الاهه بقراط، اسماعیل نوری علا و حسن اعتمادی

در برنامهء یاران، با مدیریت علیرضا میبدی

12 ارديبهشت 1396

چرا تشکیل نیروی آلتر ناتیو ضرورت دارد؟

اسماعیل نوری علا، حسن اعتمادی، آنجلو طالبی

در برنامهء ياران به مدیریت علیرضا میبدی

5 ارديبهشت 1396

انتخابات و مسئلهء دموکراسی و زبان در ايران

با شرکت بهيهء جيلانی و اسماعيل نوری علا

در برنامهء تلويزيونی بمديريت پريسا ساعد

28 فروردين 1396

استقلال و تجزيه طلبی در برابر حفظ يکپارچگی

(مناظره در تلويزيون گوناز - هفته دوم)

اسماعيل نوری علا، منوچهر يزديان، ماشاالله رزمی، احمد اوبالی

بمديريت علی سليمانی

هفتهء اول: قسمت اول       قسمت دوم

22 فروردين 1396

هفتهء دوم: قسمت اول       قسمت دوم

15 و 22 فروردين 1396

در باره هشت سال فعالیت میهن تی وی

11 فروردين 1396

چند افزوده در ماه های اخير:

در شکست و پيروزی جشن!

از گذشته های دور هزاره ای، در ميان آنچه برای ما باقی مانده مجموعه ای نيز از جشن ها وجود دارد که سال و فصل و ماه و روزمان را نقطه گزاری می کنند. برخی از ويژگی های اين جشن ها بسيار فکر برانگيزند، آن سان که مرا هم - که نه تاريخ دانم و نه آئين شناس و مقوم - بر می انگيزانند تا درک خود را از برخی از آن ويژگی ها بازگو کنم. نخستين ويژگی اين تقويم اصيل و باستانی آن که در سراسرش از عزاداری و اندوه خبری نيست. نه کسی بر مرگ زرتشت بر سر می کوبد و نه سوم و هفتم و چلهء قديسی را به خاک بر سری می گذراند؛ و داريوش شاه اش، در ستايش خداوندی که بدان باور دارد، از او بابت آفرينش شادی سپاس می گذارد.

جايزهء اسکار و آيندهء ايران و منطقه

همراه با شاهين فاطمی

در برنامه ياران بمديريت عليرضا ميبدی

10 اسفند 1395

سينمای قبل از انقلاب و شرايط سياسی جديد

بهمن مقصودلو - اسماعيل نوری علا

در برنامهياران، بمديريت عليرضا ميبدی

3 اسفند 1395

شعرها

مصاحبه ها

 مقالات

اسلام و تشيع

فرهنگ شناسی 

ادبيات، تاريخ، فرهنگ

نامه هاي سرگشاده

 خط پرسيک   

 ويدئوهای آموزشی

گفتگوها با عليرضا ميبدی:

واژه خانه (تلويزيون)

واژه خانه (راديو)

خاطره های شفاهی

خاطرات ادبی و فرهنگی

چهره خانه

در زمانهء تغيير

در رکاب شعر

در برنامهء ياران

شرح حال:

گفتگو با مهدی فلاحتی

قسمت اول   قسمت دوم

گفتگوبا سيروس ملکوتی

گفتگوبا ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:  1   2   3

گفتگو با سايت توانا

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگوها با سيروس ملکوتی

گفتگوها با سعيد بهبهانی

گفتگوها با رضا گوهرزاد

گفتگوها با فرامرز فروزنده

گفتگوها با محمود احمدی

گفتگوها با سايت روشنفکر

گفتگوها با پريسا ساعد

گفتگو با سايت روشنفکر

گفتگو با پارسا سربی

در برنامهء آخرين لحظه

 مجموعهء راديوئی

جستار در فرهنگ شناسی

غفار حسينی

بيژن کارگر مقدم

 

2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630