پويشگران       خانهء شکوه ميرزادگی      خانه اسماعيل نوری علا

آرشيو 2011  - دورهء دوم

پيوند به آرشيو سال های 2006 و 2007   ـ آرشيو 2008 -  2009  ـ 2010

شمارهء برنامه

پخش اول:

چهارشنبه ها

بخش

موضوع برنامه

تهيه و اجرا از:

فايل ديداری

انديشه تی وی

فايل شنيداری

پرشين راديو

فايل  صدا

برای دانلود

46 7 دی 1390

يک برنامه

2011 ؛ سال اوج ويرانی ميراث ملی

ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>

28 اکتبر 2011

45 30 آذر 1389

بخش اول

درخت يلدا يا کريسمس

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
21 دسامبر 2011

بخش دوم

يلدا و مشکل فرهنگی صبر و ظفر

اسماعيل نوری علا

>>>>

44 7 آبان 1390

يک برنامه

گفتگوئی دربارهء روز جهانی کورش بزرگ

ميرزادگی ـ نوری علا

>>>>

>>>> >>>>
29 اکتبر 2011
43 27 مهر 1389

بخش اول

دزدان رسمی گنجينه های ملی ما

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
19 اکتبر 2011

بخش دوم

انحلال طلبی همچون معيار تشخيص

اسماعيل نوری علا

>>>>

42 20 مهر 1390

يک برنامه

دراويش و تخريب آثار فرهنگی و عرفانی ايران

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
12 اکتبر 2011
41 6 مهر 1389

بخش اول

هراس توريست ها از سفر به ايران

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
28 سپتامبر 2011

بخش دوم

در اردوگاه اصلاح طلبان چه مي گذرد؟

اسماعيل نوری علا

>>>>

40 30 شهريور 1390

بخش اول

تالاب انزلی در نوبت نابودی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
21 سپتامبر 2011

بخش دوم

چرا مشکل ما ملی است؟

اسماعيل نوری علا

>>>>

39 23 شهريور 1389

بخش اول

گفتگو با يونسکو دربارهء درياچهء اروميه و زاينده رود

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
14 سپتامبر 2011

بخش دوم

نوري علا: دربارهء کنگرهء ملي و آقاي مجتبي واحدي

اسماعيل نوری علا

>>>>

38 16 شهريور 1390

بخش اول

ما به شما رأی نمی دهيم اگر...

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
7 سپتامبر 2011

بخش دوم

چرا از فدراليسم می ترسند؟

اسماعيل نوری علا

>>>>

37 5 مرداد 1389

بخش اول

خواست های مشروطيت، خواست های امروز ما

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
27  جولای 2011

بخش دوم

چرا حقوق بشر ايدئولوژی نيست؟

اسماعيل نوری علا

>>>>

36 29 تير 1390

بخش اول

جهانی شدن باغ های ايرانی؛ از کورش تا امروز

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
20 جولای 2011

بخش دوم

عضويت داوطلبانه در نهادهای شهروندی

اسماعيل نوری علا

>>>>

35 22 تير 1389

بخش اول

تخريب حريم ميراث جهانی بيستون

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
13  جولای 2011

بخش دوم

برنامه ريزی بی برنامه ريز و مجری ممکن نيست

اسماعيل نوری علا

>>>>

34 15 تير 1390

بخش اول

شيوه های اشغالگرانهء تخريب فرهنگی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
6 جولای 2011

بخش دوم

شاخصهء دوری و نزديکی به عالم حيوانی

اسماعيل نوری علا

>>>>

33 8 تير 1389

بخش اول

ما ديگر نهاد غيردولتی نداريم

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
29  ماه جون 2011

بخش دوم

هدف مبارزه لغو قانون اساسی است

اسماعيل نوری علا

>>>>

32 4 خرداد 1390

بخش اول

امام زمان و ميراث فرهنگی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
25 مه 2011

بخش دوم

در برابر تبعيض چه بگذاريم؟

اسماعيل نوری علا

>>>>

31 28 ارديبهشت 1389

بخش اول

مظلوم نمائی ديکتاتورهای در حال زوال

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
18  ماه مه 2011

بخش دوم

گزارش همايش سکولارهای سبز در تورنتو

اسماعيل نوری علا

>>>>

30 14 ارديبهشت 1390

بخش اول

قاچاق خاک و تخريب تخت جمشيد

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
4 مه 2011

بخش دوم

آيندهء جوامع کهنسال و خرافه زده

اسماعيل نوری علا

>>>>

29 7 ارديبهشت 1389

بخش اول

دروازه بان ملی پوش و ملای بی خبر

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
27 آوريل 2011

بخش دوم

برخورد روند جهانی شدن و هويت های گوناگون

اسماعيل نوری علا

>>>>

28 31 فروردين 1390

بخش اول

جنبش فرهنگی زمانهء ما

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
20 آوريل 2011

بخش دوم

اتحاد ناممکن حکومت های اسلامی

اسماعيل نوری علا

>>>>

27 24 فروردين 1389

بخش اول

نقش تازهء رحيم مشائی در سياست ايران

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
13 آوريل 2011

بخش دوم

اصلاح طلبان توده ای عليه سکولارها

اسماعيل نوری علا

>>>>

26 17 فروردين 1390

بخش اول

بهترين های سال 1389

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
6 آوريل 2011

بخش دوم

چگونه اصلاح طلبان را بشناسيم

اسماعيل نوری علا

>>>>

25 16 اسفند 1389

بخش اول

برنامهء نوروز 1389

ميرزادگی ـ نوری علا

>>>>

>>>> >>>>
24 18 اسفند 1389

بخش اول

زنان و جنبش های آزاديخواهی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
9 مارچ 2011

بخش دوم

مقدمات ايجاد دولت در تبعيد

اسماعيل نوری علا

>>>>

23 11 اسفند 1389

بخش اول

سال 1390 سال خرد مداری فرهنگی است

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
2 مارچ 2011

بخش دوم

تدارک بينی برای يک کنگرهء ملی

اسماعيل نوری علا

>>>>

22 4 اسفند 1389

بخش اول

عقرب سياه؛ همزاد حکومت اسلامی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
23 فوريه 2011

بخش دوم

انتقال رهبري به خارج کشور

اسماعيل نوری علا

>>>>

21 6 بهمن 1389

بخش اول

شيرها - عالی قاپو - گرگان

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
26 ژانويه 2011

بخش دوم

چگونگی تفکيک رژيم ها

اسماعيل نوری علا

>>>>

20 22 دی 1389

بخش اول

خودکشی و ديکتاتوری

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
12 ژانويه 2011

بخش دوم

سنجش نارضايتی و گروهبندی سياسی

اسماعيل نوری علا

>>>>

19 15 دی 1389

بخش اول

ارتباط، مقايسه و طلب آزادی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
5 ژانويه 2011

بخش دوم

تفاوت اصلاح طلبی با دگرگونی خواهی

اسماعيل نوری علا

>>>>