پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

تدارکات بينی برای يک کنگرهء ملی

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 23 - بخش اول

11 اسفند 1389 ـ  2 مارچ 2011

http://www.youtube.com/watch?v=mIg-jZBwsvE