پويشگران       خانهء شکوه ميرزادگی      خانه اسماعيل نوری علا

آرشيو 2012  - دورهء دوم

پيوند به آرشيو سال های 2006 و 2007   ـ آرشيو 2008 -  2009  ـ 2010   ـ  2011

شمارهء برنامه

پخش اول:

چهارشنبه ها

بخش

موضوع برنامه

تهيه و اجرا از:

فايل ديداری

انديشه تی وی

فايل شنيداری

پرشين راديو

فايل  صدا

برای دانلود

55 9 فروردين 1391

 

 

ويدا فرهودي، شخصيت هنري سال بنياد ميراث پاسارگاد

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
28 مارس 2012
54 2 فروردين 1391

بخش اول

1391، سال بزرگداشت فرهنگ ايران و...

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
21 مارس 2012

بخش دوم

هدف و وسيله در بحث آلترناتيوسازی

اسماعيل نوری علا

>>>>

53 24 اسفند 1390

بخش اول

در آستانهء نوروز 1391

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
14 مارس 2012

بخش دوم

آنچه در سپهر سياسي 1390 آموختم

اسماعيل نوری علا

>>>>

52 19 بهمن 1390

بخش اول

قشون سايبری ضد فرهنگ

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
8 فوريه 2012

بخش دوم

سانسور و شفافيت

اسماعيل نوری علا

>>>>

51 12 بهمن 1390

بخش اول

سایهء دایمي رحیم مشایي

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
1 فوريه 2012

بخش دوم

پنج لازمهء دموکراتيک که در استبداد مفقود است

اسماعيل نوری علا

>>>>

50 5 بهمن 1390

بخش اول

چه بر سر بيستون می آيد؟

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
25 ژانويه 2012

بخش دوم

تفاوت دولت های متمرکز و نامتمرکز

اسماعيل نوری علا

>>>>

49 28 دی 1390

 

 

تأثير عقيده بر شخصيت، در راستاي آزاديخواهي (2)

اسماعيل نوری علا

>>>>

>>>> >>>>
18 ژانويه 2012
48 21 دی 1390

بخش اول

رسمي شدن فرهنگ دروغگوئي در ايران

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
11 ژانويه 2012

بخش دوم

تأثير عقيده بر شخصيت، در راستاي آزاديخواهي (1)

اسماعيل نوری علا

>>>>

47 14 دی 1390

بخش اول

بايکوت فرهنگی جشنوارهء فجر

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
4 ژانويه 2012

بخش دوم

راه های جلوگيری از بازتوليد استبداد

اسماعيل نوری علا

>>>>