پويشگران       خانهء شکوه ميرزادگی      خانه اسماعيل نوری علا

آرشيو 2010  - دورهء دوم

پيوند به آرشيو سال های 2006 و 2007   ـ آرشيو 2008 -  2009  ـ 2010   2011

شمارهء برنامه

پخش اول:

چهارشنبه ها

بخش

موضوع برنامه

تهيه و اجرا از:

فايل ديداری

انديشه تی وی

فايل شنيداری

پرشين راديو

فايل  صدا

برای دانلود

18 1 دی 1389

بخش اول

نسرين ستوده، گواه روشن بيداد حکومت اسلامی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
22 دسامبر 2010

بخش دوم

تفاوت جامعه شناختی شادی و خوشباشی

اسماعيل نوری علا

>>>>

17

24 آذر 1389

بخش اول

فرهنگ، سياست، سياستکاری

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

14 دسامبر 2010

بخش دوم

سکولار سبز چگونه کسی است؟

اسماعيل نوری علا

16 17 آذر 1389

بخش اول

خبر رسانی فرهنگی هم ممنوع شد

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
8 دسامبر 2010

بخش دوم

مراحل نظری و عملی آلترناتيوسازی

اسماعيل نوری علا

>>>>

15

10 آذر 1389

بخش اول

آذرگان ـ نام خليج فارس و نيروی دريائی امريکا

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

1 دسامبر 2010

بخش دوم

شبکهء سکولارهای سبز چيست و چه می کند؟

اسماعيل نوری علا

14 12 آبان 1389

بخش اول

معرفی ويدئوئی دربارهء تنگه بلاغی از محمد صالحی زاده

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
3 نوامبر 2010

بخش دوم

سخنرانی در انجمن سکولارهای سبز ونکوور دربارهء تبعيض

اسماعيل نوری علا

>>>>

13

5 آبان 1389

دو بخش پيوسته

برنامهء مخصوص روز جهانی کورش بزرگ ـ 1389

شکوه ميرزادگی

 واسماعيل نوری علا

>>>>

>>>> >>>>

29 اکتبر 2010

12 21 مهر 1389

بخش اول

بی تفاوتی، تسليم به ديکتاتوری است

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
13 اکتبر 2010

بخش دوم

فرق آلترناتيو سازی با اصلاح طلبی

اسماعيل نوری علا

>>>>

11

14 مهر 1389

بخش اول

مهرگان و پيمان شکنان نابکار

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

6 اکتبر 2010

بخش دوم

فرق بين اپوزيسيون و آلترناتيو (1)

اسماعيل نوری علا

10 31 شهريور 1389

بخش اول

کافکا در ايران می گردد

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
22 سپتامبر 2010

بخش دوم

خليفه و سلطان

اسماعيل نوری علا

>>>>

9

24 شهريور 1389

بخش اول

منشور کورش بزرگ در تهران

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

15 سپتامبر 2010

بخش دوم

روند پيدايش نهادهای دينی

اسماعيل نوری علا

8 17 شهريور 1389

بخش اول

روز قدس امسال، پايان حکومت اسلامی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
8 سپتامبر 2010

بخش دوم

رابطهء بين غلو و شيوع خرافات

اسماعيل نوری علا

>>>>

7

10 شهريور 1389

بخش اول

راهی برای جلوگيری از جنگ

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

1 سپتامبر 2010

بخش دوم

تنها بديل حکومت مذهبی حکومتی سکولار است

اسماعيل نوری علا

6 3 شهريور 1389

بخش اول

سالگرد کميتهء نجات و تخريب مداوم ميراث فرهنگی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>
25 اگوست 2010

بخش دوم

بی ارتباطی ناسيوناليسم با نژادپرستی

اسماعيل نوری علا

>>>>

5

27 مرداد 1388

بخش اول

پاشنهء آشيل حکومت اسلامی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

18 اگوست 2010

بخش دوم

چرا بجای مذهب می توانيم بگوئيم نهاد دين

اسماعيل نوری علا

4 20 مرداد 1389

بخش اول

چرا جدائي مذهب از حکومت و نه ديگر جدائي ها؟

اسماعيل نوری علا

>>>>

>>>> >>>>
11 اگوست 2010

بخش دوم

پشت پردهء همايش خارج کشوري ها در ايران

شکوه ميرزادگی

>>>>

3

14 مرداد 1389

بخش اول

بازگشت زنان ممکن نيست

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>>

>>>> >>>>

5 اگوست 2010

بخش دوم

فريبی به نام حکومت اسلام رحمانی

اسماعيل نوری علا

2 7 مرداد 1389

بخش اول

دروغ های خمينی سند خواسته های نسل ما است اسماعيل نوری علا

>>>>

>>>> >>>>
29 جولای 2010

بخش دوم

نگاهی به انقلاب فرهنگی شکوه ميرزادگی

>>>>

1

31 تير 1389

بخش اول

هويت فرهنگی و ملی

شکوه ميرزادگی

>>>>

>>>> >>>>

22 جولای 2010

بخش دوم

تفاوت دين با مذهب و تأثير آن بر مباحث سکولاريستی

اسماعيل نوری علا

>>>>