پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

خليفه و سلطان

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 10 - بخش دوم

31 شهريور 1389 ـ  22 سپتامبر 2010

e-

http://www.youtube.com/v/zJYBfzOCofk?fs=1&hl=en_US