پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

تنها بديل حکومت مذهبی حکومتی سکولار است

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 7 - بخش دوم

10 شهريور 1389 ـ  1 سپتامبر 2010

e-

http://www.youtube.com/v/xl30BivQJNw?fs=1&hl=en_US