پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

دروغ های خمينی سند خواسته های نسل ما است

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 2 - بخش اول

7 مرداد 1389 ـ  29 جولای 2010

e-

http://www.youtube.com/watch?v=ndfz_2GijaM