پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

انتقال رهبري به خارج کشور

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 22 - بخش اول

4 اسفند 1389 ـ  23 فوريه 2011

http://www.youtube.com/watch?v=mIg-jZBwsvE