پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

تفاوت اصلاح طلبی با دگرگونی خواهی

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 18 - بخش دوم

15 دی 1389 ـ  5 ژانويه 2010

e-

http://www.youtube.com/v/VknWls-rjfc?fs=1&hl=en_US