پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

اصلاح طلبان توده ای با يک تير دو نشان می زنند

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 26 - بخش اول

24 فروردين 1390 ـ  13 آوريل 2011

http://www.youtube.com/watch?v=MzgOIwl9ChU