پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

سنجش نارضايتی و گروهبندی سياسی

اسماعيل نوری علا

در پيشگاه فرهنگ

برنامهء شمارهء 20 - بخش دوم

22 دی 1389 ـ  12 ژانويه 2010

e-

http://www.youtube.com/v/E3NxpIGRPxo?fs=1&hl=en_US