پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

نقش توجه به دور و نزديک در اداراک، انديشه و تصميم گيری

اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 110 در پيشگاه فرهنگ

23 ارديبهشت 1388 ـ  13 مه 2009

e-

http://www.youtube.com/watch?v=7Qp9d4-GY6w