پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

نگاهی تاريخی به روند جهانی شدن

اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 108 در پيشگاه فرهنگ

9 ارديبهشت 1388 ـ  29 اوريل 2009

e-

http://www.youtube.com/watch?v=rNgbHZ74ZjE