کميته بين المللی نجات پاسارگاد

 

 

 

پويشگران

خانه شکوه میرزادگی

Shokooh Mirzadegi 

فهرست کتاب ها

بازگشت به خانه

 

کتاب های چاپ شده:

بی قراری های پايدار (مجموعه قصه)

آغاز دوم (مجموعه قصه)

من حرکت می کنم، پس هستم (نمايشنامه)

تبعيدی سال 3000 (نمايشنامه: فارسی ـ فرانسه)

سعی هاجر (سفرنامه)

گل و آفتاب (قصه کودکان)

جيک جيک مستون ( قصه کودکان)

در آن سوی فنا ( فارسی فرانسه)

سير نزولی زن از آغاز تا اسلام

بيگانه ای در من (رمان)

گلدن آرک (مجموعه قصه)

 

کتاب های اينترنتی:

بيگانه ای در من (رمان : فارسی انگليسی)

گلدن آرک (مجموعه قصه)

 

کتاب های آماده چاپ:

جاده آهو (رمان)

اگر به خانه من آمدی (مجموعه 2 نمايشنامه)

زنان در مسير تاريخ (چهره های زنان در تاريخ ايران)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصه

شعر

مقاله

يادداشت

 نگاه يک زن

مطالب   ديداری

مطالب  شنيداری

نامه های سرگشاده

کتاب های در اينترنت

کتاب های منتشر شده

کتاب های در دست انتشار

********

  شرح حال

آلبوم عکس

جستجو

 تماس

English Section