پيوند به آرشيو

مفهوم کلاسيک وحدت و مفهوم مدرن کثرت

تهيه کنندهء برنامهء اين هفته: اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 15 در پيشگاه فرهنگ ـ 28 مارس 2007

پيوند به خانهء شکوه ميرزادگی                    پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=dZoP2A-1CA8"