پيوند به آرشيو

شرايط اجتماعی تسلط خرافات

تهيه کنندهء برنامهء اين هفته: اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 13 در پيشگاه فرهنگ ـ 14 ماه مارس 2007

پيوند به خانهء شکوه ميرزادگی                    پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

 

 

www.youtube.com/v/ksqRk9g8ShU