پيوند به آرشيو

دلايل و روش های تحريف تاريخ

تهيه کنندهء برنامهء اين هفته: اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 11 در پيشگاه فرهنگ ـ 28 فوريهء 2007

پيوند به خانهء شکوه ميرزادگی                    پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=t9kPW0WN9xs