پيوند به آرشيو

تاريخ جعلی در برابر تاريخ درست

تهيه کنندهء برنامهء اين هفته: اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 7 در پيشگاه فرهنگ ـ 31 ژانويه 2007

پيوند به خانهء شکوه ميرزادگی                    پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=8WmjvEZ0Do8