پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فايل صدا برای شنيدن

فايل صدا برای دانلود

 

تبعيض های فرهنگی

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 121 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 14 مرداد 1388ـ  5 اگوست 2009

http://www.youtube.com/watch?v=l3t1wy-RoYA