پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

علم برد و باخت: در نبرد، ورزش و قمار

اسماعيل نوری علا

برنامهء شمارهء 118 در پيشگاه فرهنگ

24 تير 1388 ـ  15 جولای 2009

e-

http://www.youtube.com/watch?v=6jWk-1Ckm3A