پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

فرار از فعاليت سياسی؟

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 117 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 17 تير 1388 ـ 8 جولای 2009

http://www.youtube.com/watch?v=l3t1wy-RoYA