پيوند به آرشيو

پيوند به خانه شکوه ميرزادگی

پيوند به خانه اسماعيل نوری علا

ندا سلطان، هيلاری کلينتون، آنگلا مرکل

و زنان عضو مجلس اسلامی

شکوه ميرزادگی

برنامهء شمارهء 115 در پيشگاه فرهنگ

 چهارشنبه 3 تير 1388 ـ 24 جون 2009

http://www.youtube.com/watch?v=qHCwCuu4Kqw